Bakgrunnen for tvangsmulkten var at Statsforvalteren mente kommunen hadde brutt plikten til å sikre to elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.

Statsforvalteren i Nordland opplyste den gangen at dette var en av de første gangene tvangsmulkt var brukt, etter at en endring i opplæringsloven åpnet for dette i 2017.

Annonse

Jurist med interesse for børs og verdipapirmarkedet

Sammenligner med private

Helgeland tingrett kom i sommer til at saken skulle avvises, men kommunen anket, og fikk gjennomslag i Hålogaland lagmannsrett. Kommunen anførte at når en privat skoleeier åpenbart vil kunne gå til sak om gyldigheten av en tvangsmulkt, så må det samme gjelder for kommuner.

Staten fremholdt på sin side at det ikke var naturlig å sammenligne private og offentlige skoler, ettersom private har ikke plikt til å tilby opplæring.

«Begrensningene i kommunenes søksmålsrett er begrunnet med at kommunene står i et underordningsforhold til statsforvaltningen når de opptrer som offentlige organer, og at tilknytningen mellom partene dermed hindrer søksmålsadgang. Disse hensynene gjør seg ikke gjeldende for private skoleeiere», heter det i statens anførsel.

– Reelt behov

Hålogaland lagmannsrett la til grunn at kommunen ikke ville kunne gå til søksmål om et vedtak der den selv hadde fattet avgjørelse eller vært involvert på et tidligere stadium, men at denne situasjonen var annerledes. Lagmannsretten skrev:

«Situasjonen i foreliggende sak er annerledes enn i de tilfellene hvor det etter rettspraksis, juridisk litteratur og lovforarbeider er grunnlag for å avskjære kommunens søksmålsadgang. Vedtakene søksmålet gjelder retter seg direkte mot kommunen og innebærer at den plikter å betale et beløp til statskassen begrunnet med kritikkverdige forhold i kommunen.

Den hjemmelen for tvangsmulkt som er benyttet, gir for øvrig også hjemmel for tvangsmulkt overfor private skoleeiere. En privat aktør ville kunnet reise søksmål om ilagt tvangsmulkt, og det taler for at en kommune som settes i en tilsvarende rettslig posisjon, også har en slik adgang.

Etter det som er opplyst pågår for tiden en strafferettslig prosess mot kommunen med bakgrunn i de samme faktiske forholdene som dannet grunnlaget for tvangsmulktene. Dette illustrerer kommunens reelle behov for å kunne reise søksmål i en sak som den foreliggende.»

Annonse

Advokat/-fullmektig

Sluppet inn

Staten har anket lagmannsretten dom, og denne uken besluttet Høyesteretts ankeutvalg at saken skal avgjøres i avdeling, med stikkord «Om en kommune kan saksøke staten for å få opphevet en tvangsmulkt ilagt etter opplæringslova».

Lagmannsrettens kjennelse finner du her.