Høsten 2018 syklet den 54 år gamle mannen hjemover fra jobben langs Mosseveien i Oslo. Heller enn å sykle på gang- og sykkelveien, foretrakk han å sykle i kollektivfeltet. Der ble han etterhvert stanset av en politipatrulje, med den begrunnelse at det var oppstått en lang kø bak syklisten.

Politiet utstedte et forelegg, som syklisten nektet å vedta. Dermed ble det tiltale for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om unødig å hindre trafikken.

I retten har mann anført at det ikke var trygt å sykle på sykkelveien, og at det dessuten ikke var forbudt å sykle i kollektivfeltet.

Annonse

Er du vår nye leder som bidrar til å sikre innbyggere og næringsliv rent vann i kran og vassdrag?

Frikjent i tingretten

I tingretten ble mannen frikjent mot fagdommerens stemme, men i Borgarting lagmannsrett var det kun én av meddommerne som støttet syklistens syn. Flertallet mente trafikkforstyrrelsen var «unødig», og skrev at mannen etter flertallets syn bevisst tiltok seg «en rolle hvor han regulerte trafikken ut fra sin kjøremåte og sine behov. Etter flertallets syn utgjør dette i det minste en bevisst uaktsomhet.»

Retten pekte også på at de færreste sykler i kollektivfeltet på den aktuelle strekningen, og dømte ham til å betale en bot på 8500 kroner.

Får partshjelp

Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet å slippe inn syklistens anke til behandling i Høyesterett. Ankeutvalget viser til at ettersom mannen ble frifunnet i tingretten, men domfelt i lagmannsretten, kan anken bare nektes fremmet dersom ankeutvalget finner det klart at anken ikke vil føre frem.

Det finner de tre dommerne i ankeutvalget altså ikke, og dermed blir det nok en runde i rettsvesenet om dette forelegget. I Høyesterett vil mannen få støtte fra Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund, som har fått status som partshjelp.

Les dommen fra Borgarting her og ankeutvalgets beslutning her.