Lastebilsjåføren som kjørte på en syklist på St. Hanshaugen i Oslo i forfjor ble frikjent for uaktsomt drap i tingretten, men mot to meddommeres stemmer ble han i februar domfelt i ankesaken.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at saken skal behandles i avdeling. Der blir spørsmålet om sjåføren skal straffes for uaktsomt drap, eller om saken kun rammes av den mildere bestemmelsen om aktsomhet i veitrafikken.

Annonse

Partnerkandidater søkes

Vanskelig kryss

Ulykken i det sterkt trafikkerte krysset Ullevålsveien/Waldemar Thranes gate fikk stor oppmerksomhet i april 2022. En 59 år gammel kvinne på el-sykkel tråkket oppover i sykkelfeltet på høyre side av Ullevålsveien. I en fart av 16-17 km/t tok hun igjen en lastebil, som sto og blinket til høyre mens den ventet på grønt lys.

Mens lyset ble grønt, krysset et sykkelbud gangfeltet foran lastebilen på rødt fotgjengerlys. Sjåføren fokuserte på dette og en annen lastebil, og oppdaget ikke syklisten som i mellomtiden hadde syklet opp i hans høyre blindsone. Det er lagt til grunn at sjåføren hadde cirka fem sekunder på seg til å oppdage at syklisten kom oppover veien bak ham.

Den 59 år gamle kvinnen omkom da det 17 meter lange kjøretøyet svingte til høyre ned Waldemar Thranes gate.

– Ikke kortvarig feilfordeling

Tingretten la i sin tid til grunn at til grunn at bestemmelsen om uaktsomt drap, etter forarbeidene, ikke skal brukes når «uaktsomheten er av en slik karakter som alle førere må erkjenne at en gjør seg skyldig i fra tid til annen». Retten fant deretter enstemmig at sjåføren hadde hatt fullt fokus på et komplisert trafikkbilde, at ulykken var resultat en kortvarig feilfordelt oppmerksomhet, og derfor bare skulle straffes etter veitrafikklovens alminnelige aktsomhetsbestemmelse.

Lagmannsretten, derimot, kom til at de cirka fem kritiske sekundene ikke kan karakteriseres som en «kortvarig feilfordeling av oppmerksomheten». Lagmannsretten skrev:

«Flertallet legger som nevnt til grunn at trafikkbildet for A var noe komplisert. Han hadde en motgående lastebil som avkrevde noe oppmerksomhet. Sykkelbudet var på vei over den siste delen av fotgjengerfeltet. Han måtte også sikre seg for mulig trafikk på sin venstre side. Endelig måtte han også ha et øye med om det kom fotgjengere i fotgjengerfeltet på høyre side der han skulle svinge inn. Disse fikk grønt lys samtidig med A. Når flertallet finner at A, mens han påbegynte kjøringen inn i krysset og idet han la seg litt ut til venstre i krysset, feilfordelte sin oppmerksomhet, er det fordi flertallet mener en sentral del av det relevante trafikkbildet for A var om det kom syklister opp langs hans høyre side. Den som skal gjennomføre en slik sving som A skulle, til høyre i et slikt kryss, må nettopp være ekstra påpasselig mot denne sonen. Det var ikke A.»

Annonse

Advokat hos kommuneadvokaten

Vanligere med el-sykler

Flertallet konstaterte samtidig at det per i dag ikke finnes aktsomhetspraksis fra Høyesterett på et faktum som er sammenlignbart med dette, men pekte av eget initiativ på at hurtiggående el-sykler nå er blitt en vanlig del av bybildet, som sjåfører må ta høyde for.

Et mindretall på to meddommere mente, som tingretten, at sjåføren feilfordelte oppmerksomheten i bare korte øyeblikk, og derfor ikke burde dømmes for uaktsomt drap. Straffen ble 60 dager ubetinget fengsel og tre års inndragning av førerkortet.

– Det riktige og rettferdige resultat bør bli – slik Oslo tingrett enstemmig konkluderte med, at føreren av lastebilen domfelles for overtredelse av vegtrafikklovens § 3, men ikke for straffeloven § 281 om uaktsomt drap. Vi har i anken anført at lagmannsrettens dom bør oppheves fordi saken ikke ble tilstrekkelig opplyst under ankeforhandlingen sammenholdt med at domsgrunnene er ufullstendige. Dessuten er lagmannsrettens konkrete aktsomhetsvurdering for streng. Min klient er fortsatt preget etter den tragiske ulykken, men er lettet over at anken er henvist, sier forsvarer Thomas Randby fra Elden, som representerer sjåføren.