Hendelsen som lå til grunn for dommen Høyesterett nå har avsagt, skjedde på torget i Halden sommeren 2015. En sen fredagskveld på byen oppsto det knuffing mellom tiltalte, som har kosovo-albansk bakgrunn, og en mann av somalisk opprinnelse.

De lavere rettsinstansene har lagt til grunn at tiltalte dyttet først, hvoretter fornærmede kastet en bakt potet i hodet på tiltalte. Etter dette var den gode fredagsstemningen på Halden torg fullstendig ødelagt. Blant annet ble potetkasterens mor omtalt på en ikke-flatterende måte.

Betinget fengsel

En politibetjent på stedet overhørte deretter at tiltalte gjentatte ganger ropte «jævla neger», noe som resulterte i en tingrettsdom for brudd på straffelovens rasismebestemmelse.

Borgarting lagmannsrett kom med to mot én stemme til at forholdet ikke var dekket av ytringsfriheten. Mindretallet mente sammenhengen ytringen ble fremsatt i var slik at ytringen ikke kunne anses «å være en slik kvalifisert krenkende ytring som straffebudet er ment å skulle beskytte mot», mens flertallet opprettholdt tingrettsdommen.

– Nedre sjikt

Nå har Høyesterett forkastet anken. Førstvoterende, konstituert dommer Sverdrup, skriver imidlertid at handlingen etter hennes syn ligger i nedre sjikt av bestemmelsens anvendelse:

«I vår sak deltok fornærmede selv i krangelen ved å kaste en bakt potet på tiltalte og si ukvemsord tilbake etter at han først ble dyttet av tiltalte. Jeg finner det klart at det forhold at ytringen blir fremsatt i en opphetet krangel ikke i seg selv kan gjøre den straffri. Lovens formål er å bekjempe rasefordommer ved å beskytte sårbare grupper mot hat og forhånelse. Også den som deltar i en krangel må være beskyttet av diskrimineringsvernet. Det ville sende uheldige signaler til allmennheten dersom fremsettelse av sjikanøse diskriminerende ytringer aksepteres, så sant de er fremsatt i en opphetet krangel.

Terskelen for hvilke ytringer som rammes må likevel bli høyere når fornærmede, som her, bidrar til konflikten. Tingretten har imidlertid lagt til grunn at ytringen ble fremsatt som ledd i et hendelsesforløp hvor A først dyttet fornærmede. Utsagnet ble fremsatt flere ganger, og det var derfor ikke snakk om en rent spontan reaksjon fra As side. Etter mitt syn rammes handlemåten av § 135a. Handlingen ligger imidlertid i det nedre sjikt av anvendelsesområdet for bestemmelsen.»

Dommen fra Høyesterett er enstemmig.

Les dommen her

Les dissensdommen fra Borgarting her (Lovdata PRO)