– Staten skal være varsom med å gripe inn i frivillige relasjoner mellom voksne mennesker. Det kan fort bære galt avsted hvis sexkjøpslovens ordlyd tøyes for langt, sier Ida Andenæs fra advokatfirmaet Elden.

Hun representerer en 55 år gammel mann, som i mai ble dømt til to års fengsel for ett tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig, samt gjentatte kjøp av seksuelle tjenester fra jenter som var 16 og 17 år gamle.

Den mest alvorlige posten, omgangen med en den gang 15 år gammel jente, er rettskraftig avgjort. Den delen av tiltalen som gjelder kjøp av seksuelle tjenester, derimot, har Høyesteretts ankeutvalg nå besluttet å fremme til behandling.

Leste seg opp

Det sentrale spørsmålet i saken er om mannens forhold til de aktuelle jentene var utslag av prostitusjon, eller snarere en slags «gavebasert» seksuell relasjon som faller utenfor straffelovens definisjon på prostitusjon.

– Anken gjelder rekkevidden av straffelovens paragrafer 309 og 316 – der grensen mot privat autonomi og retten til privatliv står sentralt, sier Andenæs.

I lagmannsretten forklarte mannen at han hadde lest seg opp på konseptet «sugardating», før han opprettet profil på relevante nettsteder. Selv mente han relasjonene var «rollespill som ga en spenning i hverdagen».

Lagmannsretten var ikke enig, la vekt på at mannen systematisk overleverte kontanter til kvinnene han hadde seksuell omgang med, og skrev:

«Lagmannsretten utelukker at A ville gitt penger til jentene i det omfang det her er tale om uten at han fikk seksuelle tjenester som gjenytelse. Den innledende bli-kjentfasen fratar ikke relasjonen karakteren av å være utveksling av seksuelle tjenester mot vederlag, ei heller As forklaring om at det dreier seg om et rollespill. Med unntak av C (...) er det ingen holdepunkter for at noen av jentene ville hatt seksuell omgang med A uten at det ble betalt et vederlag.»

Lagmannsretten la videre vekt på at relasjonene hadde «få eller ingen elementer av det som karakteriserer et ordinært parforhold», og «lite annet enn seksuell omgang på et hotellrom».

«Dette er riktignok omstendigheter som hverken isolert eller samlet er straffbare. Fraværet av sentrale aspekter ved en parrelasjon understreker imidlertid at utveksling av seksuelle tjenester mot vederlag har vært det definerende», het det i dommen.

Ingen tidligere praksis

Ifølge dommen finnes det ikke høyesterettspraksis på straffutmåling for kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige, men retten legger blant annet vekt på at en av jentene på den aktuelle tiden hadde både rusproblemer og psykiske vansker, og synlige merker etter selvskading på lår og armer.

Mens det forholdet allerede er rettskraftig avgjort isolert ville gitt ett års fengsel, mente lagmannsretten at «sugardaddy»-virksomheten ville gitt tolv til fjorten måneder.

Ett av forholdene gjaldt en kvinne som var over 18 år, noe som har lavere strafferamme. Den da 15 år gamle jenta ble i den avgjorte delen av saken tilkjent 80.000 kroner i oppreisning.