Tidligere har riksadvokat Tor-Aksel Busch gått ut og antydet at straffenivået for sovevoldtekter ligger for høyt:

– På noen områder er det (...) etter mitt syn spørsmål om man har gått noe for langt, sa Busch til Rett24 for et drøyt år siden.

Før jul tok Høyres justispolitiske talsmann til ordet for å se på bruken av minstestraffer, og nå velger Høyesteretts desidert mest erfarne dommer, Magnus Matningsdal, å gå hardt ut mot de endringene som er gjort det siste tiåret.

Annonse

Vil du lede et av Norges største prosedyremiljøer?

Feilfordelt

– Lovgiver har feilfordelt oppmerksomheten. Det virker på meg som om man ikke har gått inn og analysert helheten, sier Matningsdal. Han mener den økende bruken av minstestraffer har begrenset dommerskjønnet på en uheldig måte.

– Dette kommer ikke minst til syne ved voldtekt. Handlinger som er svært forskjellige i straffverdighet vil som følge av utsagnet om et «normalstraffenivå» på fengsel i fire år, og med svært begrensede muligheter for å gjøre deler av straffen betinget, få omtrent samme straff, sier Matningsdal.

matningsdal øie Bergsjø berglund
Høyesterett møtte media til den årlige pressefrokosten mandag formiddag. F.v. dommerne Cecilie Østensen Berglund, Per Erik Bergsjø, Magnus Matningsdal og justitiarius Toril Øie. 

Matningsdal, som er justitiarius' faste stedfortreder, har vært dommer i Høyesterett siden 1997. Det er sju år lenger enn nest eldste dommer, Toril Øie, som ble utnevnt i 2004.

– Klart i utakt

Matningsdal understreker at han ikke med dette mener noe om hvor høyt straffnivået generelt bør ligge. Men han mener lovgiver har gitt for mye oppmerksomhet til enkelte grove overtredelser, og i mindre grad balansert nivået med andre, sammenlignbare straffbare handlinger.

– Et illustrerende eksempel er straffenivået for fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn. Øvre strafferamme i § 311 for nedlasting av slike bilder er fengsel inntil tre år – det samme som etter straffeloven 1902,  sier Matningsdal. Han viser til at den strengeste straffen som er brukt til slike lovbrudd var en sak som gjaldt nedlasting og oppbevaring av slikt materiale i en periode på 17 år, kombinert med en aktiv rolle i spredningen av materialet.

– Straffenivået ble satt til fengsel i to år! Halvparten av normalstraffenivået for én sovevoldtekt eller ett samleie med barn under 14 år, sier Matningsdal. Han peker også på menneskehandel til prostitusjon, som heller ikke har noen minstestraff.

– Straffenivået ved enkelte sovevoldtekter er etter min mening i klar utakt med straffenivået etter de to nevnte straffebudene. Det er uforståelig at man ved vedtakelsen av en ny straffelov ikke foretok en helhetsvurdering av de ulike seksuallovbruddene, og avbalanserte straffenivået for de ulike overtredelsene ut fra deres grovhet, sier Matningsdal.

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

– La dem ha frihet

Peter Frølich fra Høyre mener det er interessant at Matningsdal går ut med sitt syn i denne saken. Da han selv før jul tok til ordet for å justere dette, ble han kontant skutt ned av regjeringspartner Solveig Horne (FrP), som stemplet det uaktuelt å endre minstestraffene. 

– Min begrunnelse i denne saken er todelt. Det ene er teorien om at man lettere frifinnes dersom minstestraffen er høy. Det er ikke bare dommere som påvirkes, men også påtalejurister og faktisk ofrene selv. Den andre delen av begrunnelsen min går på dommerskjønnet. Vi har de klokeste og flinkeste dommerne. La dem ha frihet til å bruke sin fornuft, sier Frølich.