Flere kommuner i nord har, til tross for Justisdepartementets innsigelser, tviholdt på lokale forbud ment å hindre smitte fra Oslo å spre seg nordover. Førstestatsadvokat Lars Fause ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter havnet selv i «søringkarantene», etter at han for to uker siden var i Oslo for å prosedere en sak for Høyesterett.

Om dette var en karantene har var pliktig til å overholde, er imidlertid et åpent spørsmål. Flere har reist spørsmål ved hjemmeIsgrunnlaget for slike reguleringer, og i går sendte Fause ut en pressemelding der han minnet om påtalemyndighetens selvstendige ansvar for å vurdere hjemmelsgrunnlaget for straffereaksjoner.

I meldingen understreket han også at smittevernloven ikke gir politiet selvstendig adgang til å bruke tvang ved gjennomføringen av tiltak etter den aktuelle bestemmelsen i smittevernloven. Samtidig opplyste han at statsadvokatene ikke er kjent med noen tilfeller av etterforskning mot brudd på lokale karantenevedtak.

Les professor Hans Petter Gravers drøfting av tiltakene her.

Tviler på lovligheten

Advokat John Christian Elden tviler på at reisebegrensningene i nord er lovlige.

– Dette er et klokt utspill fra førstestatsadvokaten, og må primært vurderes opp mot alle de ulike lokale regler som ulike kommuner nå prøver å fastsette. Vi har en nasjonal krise som må styres ved sentralt gitte retningslinjer. Påtalemyndigheten har alltid en plikt til å prøve om forvaltningsrettslige vedtak er korrekte og har hjemmel, og det er høyst tvilsomt om lokale karantenebestemmelser og reisebestemmelser har hjemmel i lov, når sentrale myndigheter allerede har tatt stilling til hvilket omfang dette skal ha i hele Norge. Det justisministeren etter en vurdering sier skal være lovlig i Norge, kan ikke kommunene si er forbudt, sier Elden.

Måtte avbryte ankesak

For førstelagmannen ved Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund, har de lokale ordningene skapt store problemer.

–  Nå er det mange grunner til at vi er nødt til å utsette saker, og jeg kan ikke gi forskriftene skylden for alt. Men det er klart at i et distrikt der nesten ingen saker avvikles uten at aktører kommer med fly, eller langveisfra, så gjør karanteneregler det veldig vanskelig å avvikle noe som helst som innebærer at folk må møte opp. Vi kan jo ikke pålegge folk å komme i retten om de etterpå risikerer å sitte i karantene hele påsken, sier Nylund.

Hun opplyser at Hålogaland kommer til å måtte utsette det aller meste.

– Det som er særlig kritisk, er at vi har måttet utsette flere barnevernsaker. Vi hadde dessuten en stor narkotikasak som måtte avbrytes etter den første av fem uker. Sju av forsvarerne skulle kommet sørfra.

– Må løses politisk

I teorien kunne man tenkt seg at man fikk en rettslig avklaring av gyldigheten til de lokale karantenene. I praksis ser imidlertid dette ut til ikke å la seg gjøre. Etter smittevernloven kan vedtakene bare fattes for sju dager av gangen, og så fort skal det godt gjøres å få behandlet en sak for domstolene.

Alternativet er å prøve lovligheten av eventuelle straffereaksjoner fattet på bakgrunn av brudd på vedtakene, men det forutsetter at det faktisk foreligger noen straffesaker. Og ut fra pressemeldingen fra førstestasadvokat Fause tirsdag, synes ikke noen slik straffesak å være like rundt hjørnet.

– Dette problemet må løses politisk, sier førstelagmann Nylund.

Helseminister Bent Høye sa før helgen at han «håper kommunene lytter til beskjeden fra regjeringen og slutter å lage egne karanteneregler».