Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har avsagt dom i en sak der temaet er regjeringens fremgangsmåte ved utnevnelsen av dommerne.

Island opprettet i 2017 en ny ankedomstol, og i den anledning skulle det utnevnes 15 dommere. En ekspertkomite, en variant av det norske Innstillingsrådet for dommere, leverte en innstilling basert på 37 søkere. Da stillingene skulle besettes, valgte justisministeren så å sende bare 11 av de 15 topprangerte kandidatene videre til parlamentet, Alltinget, for utnevnelse. De fire siste som ble utnevnt var av ekspertkomiteen rangert på henholdsvis 17., 18., 23. og 30. plass, og dermed utenfor listen over de 15 som ble anbefalt til de 15 stillingene.

Klage fra straffedømt

To av de forbigåtte kandidatene krevde erstatning etter vedtaket. Islandsk høyesterett slo i den forbindelse fast at reglene for dommerutnevnelse var blitt brutt i prosessen, uten at dette fikk betydning for utnevnelsenes gyldighet. 

Klagen som Strasbourg nå har behandlet, stammer fra en mann som deretter ble straffedømt av en domstol der én av disse fire ikke-innstilte dommerne deltok.

Menneskerettsdomstolen er knusende i sin vurdering av den islandske prosessen, og skriver at dersom dette ikke skulle være en krenkelse av EMK artikkel 6, så ville artikkelen være «devoid of meaningful protection». Sentralt for avgjørelsen er at justisministeren ikke på noen forsvarlig måte utredet eller begrunnet hvorfor innstillingen ble fraveket. Reglene ble også brutt av Alltinget, som stemte over de femten navnene en bloc i stedet for enkeltvis, slik loven foreskrev.

Uavhengighet

Retten fremhever at dette nasjonale systemet var opprettet nettopp for å sikre den dømmende makts uavhengighet fra den utøvende, og skriver:

«Indeed, the Court finds that the process was one in which the executive branch exerted undue discretion, not envisaged by the legislation in force, on the choice of four judges to the new Court of Appeal, including A.E., coupled with Parliament failing to adhere to the legislative scheme previously enacted to secure an adequate balance between the executive and legislative branches in the appointment process.»

Retten slår deretter fast at utnevnelsesprosessen «contravened the very essence of the principle that a tribunal must be established by law», og tilkjenner den domfelte isledningen 15,000 euro i erstatning for krenkelsen.

Dissens

Den nye norske dommeren i Strasbourg, Arnfinn Bårdsen, var én av de sju dommerne i saken. Dommen ble avsagt under dissens fra den belgiske og den moldovske dommeren.

I en omfattende og fargerik dissens skriver mindretallet blant annet at flertallet etter deres syn bryter med subsidiaritetsprinsippet, og videre:

«The majority open a Pandora’s box, by offering to convicted persons an argument, indefinitely available, to challenge their conviction on the basis of grounds (as in the case at hand) that have nothing to do with the fairness of the trial.

The judgment is in our opinion an example of “overkill”. The pilot in this case (the Minister of Justice, followed by Parliament) made a navigation mistake, but that is not a reason to shoot down the plane (the Court of Appeal).»

Les hele avgjørelsen her, eller det offisielle sammendraget her.