Etter at Norge høsten 2019 for fullt tiltrådte avtalen avtalen om europisk arrestordre, er flere gamle utleveringssaker blitt vekket til live. Den nye traktaten innebærer at at norske statsborgere kan bli utlevert til straffeforfølgelse i andre europeiske land.

Fredag besluttet regjeringen at det som følge av dette er behov for en total gjennomgang av det norske lovverket på området. I mandatet skriver departementet:

«Utleveringsloven er moden for revisjon. Loven er fra 1975, og selv om den har vært endret flere ganger, har det ikke skjedd en samlet gjennomgang av loven i lys av den internasjonale utvikling som er skjedd på utleveringsområdet de siste 45 årene.

Når bestemmelsene om nordisk-europeisk arrestordre nå er trådt i kraft, og beslutningsmyndighet blir lagt til påtalemyndigheten, vil langt flere bli involvert i beslutningsprosessen enn tilfellet er etter utleveringsloven. Samtidig vil det forholdsvis beskjedne antallet overleveringssaker, når det fordeles på påtaledistriktene, medføre at det kan ta forholdsvis lang tid mellom hver gang den enkelte innen påtalemyndigheten blir involvert. Det samme vil gjelde for domstolene og forsvarerne. Samtidig er det en forutsetning at sakene skal behandles raskt. Det er derfor viktig med et klart og oversiktlig regelverk. Dagens lov om arrestordre ble vedtatt i 2012, nesten åtte år før ordningen med nordisk-europeisk arrestordre trådte i kraft.»

Utvalget vil bli ledet av tidligere forsvarer, gjenopptagelseskommisjonsleder og PST-sjef Janne Kristiansen. Med seg i arbeidet får hun:

  • Førstestatsadvokat i Oslo Anne Grøstad
  • Lagdommer i Hålogaland Vidar Stensland
  • Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta
  • Advokat Tor Haug fra Bodø
  • Pensjoner høyesterettsdommer Erik Møse
  • Fagdirektør i Justisdepartementer Liv Christina Houck Egseth
  • Førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg, Nordland statsadvokatembeter

– Norge skal ikke være en frihavn for personer som har begått alvorlig kriminalitet. Utvalget skal se på dagens regler og foreslå regler som skal sikre at personer ikke unndrar seg straff, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Utvalget skal levere utredningen innen 1. juli 2022.