Den norske statsborgeren i Skien, som har bakgrunn fra Midtøsten, ble allerede i 2015 siktet for deltakelse i en terroraksjon i Paris fra 1982. Fransk påtalemyndighet mistenker ham for å være en av flere gjerningsmenn som deltok i angrepet på en jødisk restaurant, der seks personer ble drept og 22 skadet.

Inntil i fjor høst kunne han leve trygt i Norge, ettersom Norge ikke utleverte norske statsborgere til straffeforfølgning i utlandet. Men etter at Norge i fjor tiltrådte den såkalte europeiske arrestordren, har flere sovende saker blitt vekket til live. Nylig ble den norske gründeren bak det omstridte selskapet Euroteam begjært utlevert til Spania. Denne begjæringen ble sent i august avslått av Oslo tingrett:

Les: Tingretten vil ikke utlevere norsk billett-gründer til Spania

Nå er det altså en potensiell terrorist som ønskes utlevert. Selve utleveringen er ennå ikke behandlet, men Oslo tingrett behandlet torsdag spørsmålet om varetektsfengsling av mannen inntil selve utleveringen er avgjort.

Arrestordreloven har her en særegenhet som skiller seg vesentlig fra vanlig varetektsfengsling, ved at den legger til grunn en presumsjon om at varetektsfengsel skal brukes med mindre det er grunn til ikke å gjøre det. Tingretten skriver:

«De følger av arrestordreloven § 13 tredje ledd at den etterlyste skal fengsles "med mindre det ikkje er grunn til å frykte at den pågripne vil unndra seg". I motsetning til ved alminnelige fengslinger etter straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1 innebærer dette en presumsjon for fengsling. Det følger av lovforarbeidene at reservasjonen i arrestordreloven § 13 bør benyttes med varsomhet, og at fengsling bare skal unnlates når det foreligger konkrete holdepunkter for at det ikke foreligger unndragelsesfare, jf. Prop. 137 LS (2010-2011) side 55. Retten kan ikke se at det er tilfellet i saken her.»

I den konkrete vurderingen legger retten vekt på at den nye arrestordreloven stiller siktede i en helt annen posisjon enn tidligere:

«Det pågår straffeforfølging mot den etterlyste for drap i Frankrike, som kan resultere i streng fengselsstraff. Til støtte for at det ikke kan anses å foreligge unndragelsesfare, har forsvarer anført at etterlyste i fire år har vært kjent med at franske myndigheter har ønsket å få ham utlevert uten at dette har fått ham til å flytte fra Skien eller dra noe annet sted. Dette kan etter rettens oppfatning ikke tillegges vekt i vurderingen. Inntil ganske nylig har etterlyste ikke kunnet bli utlevert fordi han er norsk statsborger. Etter endringene i arrestordreloven som trådte i kraft i november 2019 kan han nå etter omstendighetene overleveres til andre stater selv om han er norsk borger. Dette gjør at risikoen for straffeforfølgelse er blitt langt mer reell enn tidligere. Retten merker seg dessuten at etterlyste har forklart at han ikke samtykker til overlevering til Frankrike. Dette medfører slik retten ser det at det ikke er konkrete holdepunkter for at det ikke foreligger unndragelsesfare.»

Fengslingen ble foreløpig satt til fire uker. Ifølge Dagbladet risikerer mannen inntil 18 års fengsel i Frankrike, og han anket kjennelsen på stedet.