Det skapte bølger da pensjonert professor Jo Hov sommeren 2019 publiserte en artikkel med voldsomme angrep på en rekke størrelser innen sivilprosessen.

Bakgrunnen var at Programrådet for rettsvitenskap, PMR, tidligere samme år hadde besluttet at Hovs bok «Rettergang i sivile saker» ikke lenger skulle være på pensumlisten for studentene i Oslo. Det skulle derimot Anne Robberstads bok «Sivilprosess».

Rett24 omtalte sivilprosessdisputten her

Av dokumentene Hov publiserte i artikkelen, fremkom det at faglærer Maria Astrup Hjort opprinnelig hadde gitt uttrykk for at boken ville bli hovedlitteratur, men at hun endret oppfatning etter å ha snakket med Robberstad.

Annonse

Spennende stilling for advokat / advokatfullmektig

Inhabil

Det er her UiO har tråkket feil i forvaltningsloven, ifølge Hanne Harlem. I en uttalelse Sivilombudet har publisert, skriver hun:

«Etter en samlet vurdering mener Sivilombudet at faglærer professor Anne Robberstad var inhabil da hun uttalte seg om klagerens bok til ansvarlig faglærer Maria Astrup Hjort, jf. forvaltningsloven § 6, andre ledd.

Ombudet viser særlig til at det forelå en direkte konkurransesituasjon mellom Anne Robberstad og klageren, og at avgjørelsen Anne Robberstad tilrettela grunnlaget for hadde vesentlig betydning for konkurranseforholdet.

Sivilombudet ber UiO vurdere eventuelle følger av at Anne Robberstad var inhabil, herunder hvilken innvirkning det kan ha hatt på PMRs avgjørelse og om saken bør behandles på nytt. Sivilombudet ber om tilbakemelding på UiOs oppfølging innen 28. februar 2022.»

Rett24 har tilbudt både fakultetet og Robberstad å kommentere saken.

– Vi har mottatt sivilombudets uttalelse, men har ikke realitetsbehandlet denne ennå. Fakultetet vil svare ut Sivilombudet innen fristen 28. februar, og svaret vil bli gjort tilgjengelig for pressen når det er sendt. Jo Hovs brev er mottatt, og han vil få et svar når fakultetet har behandlet saken, uttaler dekan Ragnhild Hennum.

Robberstad sier til Advokatbladet at hun er uenig i ombudets vurdering.

Vil ha ny vurdering

– Jeg ser dette som en oppreisning, sier Jo Hov.

Mandag sendte han et brev til fakultetet, der han ber om at boken hans tas inn på pensumlisten igjen.

– Det er åpenbart grunnlag for å kreve erstatning her, men om jeg orker å gå gjennom den prosessen vet jeg ikke. Derimot kommer jeg til å bringe saken inn for universitetet, for å få prøvet den etiske siden. Universitetet har et eget sett etiske normer. Fakultetets behandling av denne saken, og argumentasjonen for Sivilombudet, viser at det er begått en lang rekke brudd på disse normene, sier Hov.

I uttalelsen legger Sivilombudet vekt på at Robberstad og Hov i årevis har hatt konkurrerende fremstillinger i faget sivilprosess. Ombudet skriver videre:

«Den tidligere utgaven av klagerens bok ble fjernet som anbefalt hovedlitteratur i 2018, etter forslag fra professor Anne Robberstad, som da var ansvarlig faglærer. På dette tidspunktet hadde hun nylig utgitt en ny utgave av sin egen lærebok, som var anbefalt hovedlitteratur i det samme faget som klagerens bok. På samme måte som her, innebar avgjørelsen en klar konkurransefordel for Anne Robberstads bok. Ombudet tar ikke stilling til saken fra 2018, men bemerker at den tidligere behandlingen i noen grad er egnet til å svekke tilliten til en nøytral behandling i denne saken.»

I kjølvannet av disputten i 2019, kjempet Juridisk studentutvalg for å få Hovs populære bok tilbake på pensumlisten. I den anledning fikk innhentet de en uttalelse fra Simonsen Vogt Wiig-partner Christian Reusch. Reusch leder Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift, og satt som utvalgssekretær for Tvistelovutvalget.

I betenkningen konkluderte Reusch med han ikke kunne «se at det er alvorlige feil eller andre innvendinger mot boken som skulle være til hinder for at den godkjennes som pensumlitteratur.»

Sivilombudets uttalelse finner du her.