Den tyske forskeren Amrei Müller reagerte på at mangeårig advokat ved Regjeringsadvokaten, Marius Emberland, ble foretrukket som førsteamanuensis.

Rett24 omtalte søksmålet her

Tvisten ble behandlet i Oslo tingrett tidligere denne måneden, og der fremkom at den tyske saksøkeren ble innstilt på førsteplass av komitéen som vurderte søkernes vitenskapelige arbeider. Ansettelsesrådet bestemte seg likevel, etter en helhetsvurdering, for å ansette Marius Emberland. Emberland har gjennom mange år hatt hovedansvaret for å håndtere de norske sakene i EMD, på vegne av Regjeringsadvokaten.

Tirsdag falt dommen, og der konkluderer Oslo tingrett med at Innstillings- og tilsettingsutvalget ved juridisk fakultet ikke har tatt usaklige hensyn i ansettelsen:

«ITU har foretatt en helhetsvurdering av søkernes kvalifikasjoner med utgangspunkt i at vitenskapelige kvalifikasjoner skal veie tyngst. I denne helhetsvurderingen har ITU, som det fremgår av vedtaket ovenfor, lagt mer vekt på Emberlands pedagogiske kvalifikasjoner, hans EMK-praksis fra Regjeringsadvokaten, hans mulighet for å bidra i andre fag der EMK er relevant, og hans mulighet for å undervise på norsk fra tiltredelsen. Dette er, etter rettens oppfatning, relevant og forankret i kunngjøringsteksten.»

Retten skriver videre at det ikke foreligger noen omstendigheter i saken som gir grunn til å tro at diskriminering er skjedd, og Müller dømmes til å dekke statens sakskostnader på 220.000 kroner.