Noen forhandlingsrett kom det ikke ut av advokataksjonen, men i stedet skal det etableres en helt ny mekanisme i den årlige statsbudsjettprosessen. Denne består av et eksternt råd, som skal gi et kvalifisert innspill til regjeringen om hvor mye den mener rettshjelpsatsen bør økes i neste budsjettperiode.

Rådet skal oppnevnes av Domstoladministrasjonen, og ha tre medlemmer. Departementet og Advokatforeningen skal foreslå hvert sitt medlem, mens det tredje medlemmet skal foreslås av DA selv. Sistnevnte kommer til å være en person med samfunnsøkonomisk kompetanse. Denne siste personen er ennå ikke på plass, men kandidatene til de to første posisjonene ble nylig innsendt til DA.

Annonse

Praktikant

Rett24 kjenner til at Advokatforeningen foreslo høyesterettsdommer Arne Ringnes, mens departementet foreslo to alternative kandidater. Den en er lagdommer i Gulating Per Jordal, som er senterpartipolitiker gjennom mange år. Han var statssekretær i Stoltenberg II, og har også vært vara til Stortinget. Departementets andre forslag er sorenskriver i Buskerud Liv Synnøve Taraldsrud.

Det var Advokatwatch som først omtalte navnene.

Begge de to kandidatene fra departementet har forøvrig vært aktive motstandere av domstolsreformen.