Tvistesummen i den underliggende saken er bare på noen tusenlapper. Men bakteppet er en omfattende prosess, der hundrevis mener de er blitt lurt inn i avtaler gjennom aggressivt telefonsalg.

En av forbrukerne som har valgt å ta opp kampen, kjemper nå for å få telefonsalgselskapet til å dekke de reelle advokatkostnadene hans, som går la ngt ut over hva han har krav på etter småkravsreglene.

Annonse

Advokater søkes til kontorfellesskap i Haugesund

Advarte offentlig

Næringslivets sikkerhetsråd gikk i januar offentlig ut og advarte mot det aktuelle selskapet, HMS Vakten. I meldingen opplyste de at selskapet siden 2019 har ført sak mot over 400 bedrifter i Bergen forliksråd.

Kundene beskriver ofte at de er blitt oppringt av en selger, og villedet til å tro at innringeren var fra Brønnøysundregisteret, Arbeidstilsynet eller andre. «Deretter fremholder de at virksomheten er pliktig til å ha HMS-kort og styringssystem, og at det er straffbart å ikke ha det. Under samtalen mottar personen en SMS fra selger, og blir presset til å trykke OK på denne», skrev sikkerhetsrådet.

I tvisten som nå har vært innom Høyesteretts ankeutvalg, nektet kunden å betale regningene han etter SMS'en mottok fra HMS Vakten. Da ble han saksøkt, men han møtte ikke opp i forliksrådet. Han ble derfor dømt til å betale.

Hyret advokat

Forbrukeren ga seg likevel ikke, skaffet advokat, og tok saken til tingretten. Da trakk HMS Vakten kravet. Spørsmålet er da hvem som skal betale for forbrukerens advokat. Etter småkravsreglene har forbrukeren kun krav på noen tusenlapper. Tingretten valgte imidlertid å bruke unntaksregelen i tvisteloven, som sier at småkravsbegrensningene ikke gjelder når en part åpenbart uten grunn har anlagt sak.

HMS vakten ble etter dette dømt til å dekke 60.000 i sakskostnader. HMS Vakten anket til lagmannsretten, og fikk medhold. I stedet for å bli tilkjent sakskostnader, ble han nå dømt til å betale HMS Vaktens advokatregning på 45.000 kroner.

Lagmannsretten skrev blant annet:

«Etter lagmannsrettens syn reiste tvisten om det forelå en bindende avtale, spørsmål som det ikke var en åpen bar løsning på. Det vises særlig til at det fremstår som uomtvistet at A svarte bekreftende på en tekstmelding om kjøp av «Fagbrev – ventilasjon og blikk». I en slik situasjon kan lagmannsretten ikke se at det er grunnlag for å si at HMS Vakten «åpenbart uten grunn» tok til gjenmæle for tingretten»

Annonse

Vil du jobbe i eit departement og vere tett på dei politiske avgjerda?

Ble opphevet

Denne kjennelsen har Høyesterett nå opphevet. Høyesterett mener lagmannsretten bare kortfattet behandles selskapets forretningsmetoder, og at forbrukerens anførsel må forstås slik at han mener både etableringen av kravet, og den senere forfølgningen av det, bygde på en uredelig opptreden fra selskapets side. Ankeutvalget skriver videre:

«Utvalget anser det klart at dersom HMS Vakten ved å forfølge det kravet som saken for domstolene gjelder, har opptrådt uredelig, vil dette kunne utgjøre et «forsømmelig forhold» slik dette begrepet er benyttet i tvisteloven § 10-5 t redje ledd.

Lagmannsrettens kjennelse må etter dette oppheves, slik at lagmannsretten kan behandle saken på nytt. Med ankeutvalgets begrensede kompetanse kan utvalget ikke ta stilling til sakskostnadene for tingretten. Ved sin nye behandling må lagmannsretten også ta stilling til sakskostnadene for lagmanns retten på nytt.»

– Større kompleks

Forbrukeren representeres av Ivar Skauge Strandenes og Daniel-André Hansen fra Thommessen.

– Det er en ganske spesiell sak, som også er del av et større kompleks, sier Strandenes.

– Vi vil ikke kommentere saken mens den verser er for domstolene. Vår klient tar kjennelsen til etterretning, sier Alejandro Serrano-Kristiansen fra KPMG, som representerer HMS Vakten.

I meldingen fra januar opplyste Næringslivets sikkerhetsråd at NSR minst 8 virksomheter har anmeldt HMS Vakten for bedrageri.

Ankeutvalgets kjennelse finner du her.