I fjor høst omtalte Rett24 tvisten mellom Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og advokat Serken Bulut. Bulut mistet bevillingen da han som eneste regnskapspliktige advokat i Advokatfirmaet Suleiman ble holdt ansvarlig for en rekke alvorlige selskaps- og advokatrettslige avvik, og fratatt bevillingen.

Les om bakgrunnen her

Bulut sa siden opp for å starte for seg selv, men Tilsynsrådet har ikke villet gi ham bevillingen tilbake. Bulut har begjært at tilbakekallet av bevillingen skal utsettes til det er endelig avgjort om tilbakekallet er gyldig, men heller ikke dette har han fått medhold i. Nå har imidlertid Høyesteretts ankeutvalg kommet til at underrettene har lagt feil lovforståelse til grunn.

– Stor betydning

Høyesterett mener domstolloven skal tolkes slik at underrettene plikter å ta stilling til sannsynligheten for at vedtaket er gyldig, når de vurderer om tilbakekallet skal utsettes.

Ankeutvalget skriver:

«Ankeutvalget er i og for seg enig i at verken ordlyden i § 230 eller forarbeidene gir veiledning om hvilke momenter som må trekkes inn i vurderingen av om iverksettelsen av vedtaket skal utsettes. Dette kan likevel ikke innebære at skjønnet er fritt. Det er tale om en avgjørelse som gjennomgående har stor betydning for advokatens muligheter for å fortsette sin advokatvirksomhet. (...)

Den rettssikkerhetsmessige betydningen av avgjørelsen tilsier at bakgrunnen for tilbakekallingsvedtaket og sannsynligheten for å nå frem med søksmålet eller anken må inngå i vurderingen av utsatt iverksettelse. (...) 

Ankeutvalget finner etter dette at bakgrunnen for tilbakekallingsvedtaket og sannsynligheten for å nå frem med søksmålet eller anken må inngå i vurderingen (...)»

Glemte å videresende anken

Borgartings beslutning ble opphevet og må altså behandles på nytt. Dermed går tiden ytterligere for Bulut, som nå har vært uten bevilling siden desember 2017. Tingretten behandlet saken i oktober 2018, mens Borgarting hadde saken i april i år. At Høyesterett ikke har sett på den før nå, skyldes at Buluts anke ved en feil ble liggende i Borgarting i tre måneder, før den ble sendt til Høyesterett nå i august.

– Bulut søkte bevilling to ganger etter dommen i oktober 2018, men Tilsynsrådet avslo dette med begrunnelse om at Bulut er uenig i dommen, og har derfor ikke rådets tillit, sier rettshjelper Larysa Kaliuta i firmaet Bulut & Co.

Det er foreløpig bare tingretten som har tatt stilling til om selve tilbakekallet av Buluts bevilling var gyldig. Men når Borgarting nå skal behandle begjæringen om utsatt iverksettelse på nytt, må det etter Høyesteretts kjennelse prejudisielt vurderes hvor sannsynlig det er at søksmålet vil føre til endringer i vedtaket.

Les kjennelsen her