Årsmeldingen fra Tilsynsutvalget for dommere viser at hele 93 av de innkomne sakene ble avvist i 2017. I hovedsak ble sakene avvist fordi de enten skulle vært angrepet med ordinære rettsmidler, eller ble fremmet for sent.

Av de 52 klagene som ble realitetsbehandlet, endte tre med kritikk. To av kritikkene gikk på dommerens atferd. En av dem gjaldt en saksøker som følte seg latterliggjort av sorenskriveren, en annen gjaldt en dommer som privat hadde engasjert seg som prosessfullmektig i en rettstvist rundt et samlivsbrudd.

Kraftig vekst

I alt kom det inn 148 klager til Tilsynsutvalget i 2017. Dette er en vekst på 25 prosent fra 2016, og på 36 prosent fra 2015.

Veksten i antall klager har imidlertid ikke førte til noen tydelig vekst i antall fellende beslutninger. Mens utvalget konkluderte med kritikk i tre saker i 2017, var tallet to i 2016 og seks i 2015.

Leder av Dommerforeningen, Ingjerd Thune, tror klageordningen er blitt bedre kjent.

– Jeg har ikke hatt anledning til å gå grundig gjennom rapporten enda, men tenker at disiplinærutvalgets egen vurdering i forhold til at ordningen er blitt bedre kjent, samtidig som terskelen for å klage kan ha gått ned, kan forklare noe av økningen i antall klagesaker. En annen mulig årsak er ressurssituasjonen i domstolene, med knapphet på ressurser og lengre saksbehandlingstid, som igjen kan føre til forhold som kan bli gjenstand for klage. Generelt viser vel det svært lave antall disiplinærreaksjoner at dommerne fortsatt holder en høy standard, og opptrer innenfor de reglene for god dommerskikk, sier Thune.

Tilsynsutvalget har de siste åtte årene vært ledet av sorenskriver i Nord-Troms Unni Sandbukt. Hun går fra sommeren av, og blir erstattet av lagdommer ved Eidsivating Bjørn Erik Hansen.

Gjenganger-advokater

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har ennå ikke publisert årsmeldingen for 2017, men en opptelling gjort av Advokatbladet, viser at disiplinærutvalgene ga kritikk, irettesettelse eller advarsel i totalt 108 tilfeller i fjor.

Advokatbladets gjennomgang viser ellers at 17 gjengangere står for hele 63 fellelser i løpet av de siste fem årene.