I en tilståelsesdom fra Heggen og Frøland tingrett er en 46 år gammel mann dømt til fengsel for besittelse og deling av overgrepsmateriale. Av dommen fremkommer imidlertid at lovbruddene fortsatte i flere måneder etter at Kripos hadde avdekket aktiviteten. Årsaken er at det tok et helt år fra Kripos i januar 2017 varslet det lokale politidistriktet, til ransaking av mannens bolig ble gjennomført.

Da etterforskningen omsider var ferdig, høsten 2018, tok det ytterligere et halvt år før tilståelsessaken ble gjennomført i tingretten, der dom falt i slutten av april. Tingrettsdommer Kristine Schilling ved Heggen og Frøland tingrett skriver:

«Retten finner grunn til å bemerke at politiets sene behandling av saken er urovekkende og kritikkverdig. Kripos varslet Øst politidistrikt i januar 2017. Politiet ba om rettens beslutning om ransaking i mai. I juni oppsøkte politiet adressen, men fant ingen hjemme. Saken ble liggende frem til januar 2018 hvor politiet ba retten om ny beslutning. Ransakingen som førte til siktelse, ble først gjennomført da. I november 2018 var saken ferdig etterforsket, men ble liggende frem til mars 2019.»

Lav bemannning

Chattingen ble avsluttet i mars 2017 – to måneder etter at Kripos avdekket den. «Retten finner det ikke nødvendig å innta nærmere beskrivelser av innholdet i chatten, men bemerker at det fremstår som frastøtende og grotesk. I forbindelse med chattingen deler siktede bilder med andre», heter det i dommen.

Øst politidistrikt opplyser til Rett24 at de er enig i at saken har hatt en for lang saksbehandlingstid, og at dette var uheldig.

– Dette skyldes at vi hadde kapasitetsutfordringer som følge av lav bemanning, både på etterforskersiden og hos påtale, da saken kom inn til distriktet, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Det oppgis ingen konkret begrunnelse for at politiet avfant seg med at ingen var hjemme, da adressen ble oppsøkt sommeren 2017.

Rabatt

Hemiø understreker at selv om det foreligger en tilståelse, vil det kunne være slik at en sak må etterforskes bredere, hvilket var tilfellet i denne saken.

– Det kreves en del ressurser for å kunne gjennomføre nødvendige etterforskingsskritt i forbindelse med aksjon i denne type saker, og som følge av ressursmangel ble saken dessverre liggende før det lyktes å gjennomføre en ny ransaking. Videre måtte vi prioritere mellom prioriterte saker, og denne saken fikk da ikke prioritet målt opp mot andre alvorlige saker i distriktet.

– Føler Øst politidistrikt i lys av dette behov for å se på rutinene for håndtering av varsler fra Kripos?

– Øst politidistrikt jobber kontinuerlig med å forbedre rutiner, men ser ikke et spesielt behov for å se på rutiner for håndtering av varsler fra Kripos. Vi er imidlertid opptatt av at avsnittene som jobber med seksuelle overgrep og vold mot barn skal ha tilstrekkelig ressurser. Det er en kontinuerlig prosess å sørge for riktig bemanning som følge av den økte saksmengden vi har hatt på dette området, sier Hemiø.

Aktor i saken la som følge av tilståelse og liggetid ned påstand om 120 dagers fengsel, mot et normalnivå på sju måneder. Tingretten legger imidlertid ikke vekt på liggetiden som skjedde før ransakingen i 2018, ettersom mannen i denne perioden ikke var kjent med mistanken mot ham. Retten lander etter dette på sju måneders fengsel, hvorav to gjøres betinget.

Les dommen her