Gutten var så vidt fylt 13 år da han i fjor vår oppbevarte et intimt bilde av en mindreårig venninne på sin mobiltelefon, en Iphone 11 til cirka 10.000 kroner. Deretter delte han bildet med flere andre, før han krevde penger av jenta for å slette det.

Da jentas mor ble klar over hva som var skjedd, anmeldte hun forholdet. Fredrikstad tingrett kom i februar til telefonen ikke kunne inndras. Nå har imidlertid Borgarting lagmannsrett gitt påtalemyndigheten medhold, selv om gutten ikke kan straffes.

– Viktig signal

Statsadvokat Stein Vale sier han ikke har funnet eksempler fra rettspraksis der dette har vært behandlet tidligere. Han mener avgjørelsen er en viktig prinsippsak, ettersom spredning av seksualiserte bilder av barn på internett og i sosiale medier er et alvorlig samfunnsproblem, særlig i ungdomsmiljøer.

– Lagmannsretten har foretatt en riktig interesseavveining, og kommet til at inndragning ikke er uforholdsmessig, selv om gjerningspersonen bare var 13 år gammel. Dommen sender et viktig signal til ungdom om at selv om de er under den strafferettslige lavalder, kan de risikere at mobiltelefonen blir inndratt hvis de formidler seksualiserte bilder av barn, sier Vale.

Ville unngå tvangsbruk

Lagmannsretten viser til at inndragning kan benyttes selv gjerningspersonen ikke kan straffes, og at dette fremgår av straffeloven § 67 første ledd. Paragrafen gjelder inndragning av utbytte fra straffbar handling.

Av dommen fremkommer at politiet oppsøkte guttens foreldre etter at saken ble anmeldt, og de deretter sammen oppsøkte gutten, som ikke var hjemme sa politiet kom på døren:

«Foreldrene møtte ham på veien, og politiet var med – men holdt seg i bakgrunnen. A var svært motvillig til å levere fra seg telefonen, og situasjonen var vanskelig for foreldrene og for politiet. Det ble forhandlet om frivillig avgivelse av mobiltelefonen, og både A og foreldrene fikk forståelsen av at mobiltelefonen ville bli levert tilbake så snart politiet hadde sikret bevisene på den.»

Slik gikk det altså ikke. Politibetjenten fortalte i retten at han ikke kunne utelukke at gutten kunne ha fått inntrykk av at telefonen ville bli levert tilbake, men forklarte også at situasjonen var fastlåst, og at politiet forsøkte å få til en dialog for å unngå bruk av andre tvangsmidler. Guttens foreldre mener det er viktig at sønnen får tilbake telefonen, for at han ikke skal miste tilliten til politiet. At gutten eventuelt trodde han skulle få telefonen tilbake, er ikke avgjørende, mener lagmannsretten.

Allmennpreventivt

Det fremkommer forøvrig at gutten bare et par dager etter å ha vært i avhør på Barnehuset brukte en annen telefon til å etterspørre nakenbilder fra en 15 år gammel jente. Lagmannsretten skriver:

«Det følger av forarbeidene at terskelen for inndragning er høyere når det gjelder alminnelige gjenstander som lett kan gjenskaffes – slik som en mobiltelefon. Det pønale preget blir i slike tilfeller mer fremtredende. Etter lagmannsrettens syn taler de allmennpreventive hensynene og hensynet til straffebudets effektive håndheving med styrke for at inndragning likevel bør foretas.

Etter lagmannsretten syn er det er ikke gitt at A's lagring av bildet av fornærmede i seg selv ville vært tilstrekkelig til å begrunne inndragning av mobiltelefonen. I denne saken er det imidlertid flere forhold som gjør handlingene mer alvorlig, blant annet at bildet ble spredt videre til to andre personer, og at A presset fornærmede for penger (...).»

Tingretten behandlet forøvrig saken som tilståelsessak, til tross for at guttens verger ikke hadde vedtatt inndragningsforelegget, og altså motsatte seg inndragningen. Lagmannsretten mener dette ikke var en saksbehandlingsfeil:

«Foranlediget av påtalemyndighetens merknader under ankeforhandlingen, bemerkes at det etter lagmannsrettens syn ikke er noen feil ved saksbehandlingen for tingretten. Partene er i all hovedsak enige om de faktiske forholdene i saken. Inndragningskrav kan pådømmes ved tilståelsesdom. Selv om det vanlige er at inndragning pådømmes i en sak som inneholder krav om straff, er det ikke noe til hinder for at et inndragningskrav pådømmes separat så lenge de generelle vilkårene i straffeprosessloven § 248 ellers er oppfylt, jf. straffeprosessloven § 2 første ledd nr. 2.»

Se avgjørelsen her