– Vi kommer til å levere en anke i denne saken, antagelig i neste uke, sier statsadvokat Hulda Karlsdottir til Rett24.

Som Rett24 omtalte torsdag, besluttet et flertall i lagmannsretten at beslaget ikke kunne føres som bevis i saken, som følge av at ransakingen var uforholdsmessig og dermed ulovlig. At ransakingen var ulovlig, var en enstemmig avgjørelse.

Samtidig har spesialenheten for politisaker har ifølge Dagbladet besluttet å starte etterforskning, for å undersøke om det ble begått en straffbar tjenestehandling da politiet besluttet å ransake boligen til en mann som ble stanset på grunn av synlig ruspåvirkning.

I kjennelsen skrev lagmannsretten at den «vil for ordens skyld tilføye at det ikke er grunn til å bebreide vedkommende polititjenestemann». Retten pekte i stedet på at saken er et ledelsesansvar hos påtalemyndigheten og politiet, og at «etaten har et betydelig ansvar for å sørge for å ha korrekte retningslinjer for bruk av tvang, og at disse gjennomføres».

Flertallet i lagmannsretten kom i kjennelsen med sterk kritikk av politiets praksis, og skrev at «det i denne saken ikke er tale om tilfeldig teknisk feil hos politiet eller et arbeidsuhell, men heller et eksempel på et mer systematisk og rutinemessig brudd».

Rett24 omtalte avgjørelsen her.