I fjor sommer besluttet Domstoladministrasjonen, i samarbeid med Advokatforeningen og Dommerforeningen, å gjøre nok et forsøk på å gjøre det rimeligere å bruke domstolene til tvisteløsning.

Bakgrunnen er de galopperende sakskostnadene i sivile saker, en problemstilling som uten nevneverdig suksess har vært forsøkt adressert i årevis. Både en rekke endringer i tvisteloven, og nye retningslinjer for tvistebehandling fra 2019, har hatt effektivisering som sentralt premiss.

Annonse

Er du vår nye jurist?

Nye maler

Arbeidsgruppen har vært ledet av tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland fra Oslo tingrett. Tirsdag ble konklusjonen overlevert til Domstoladministrasjonen.

Der foreslås det for det første en rekke tiltak som skal gjøre det enklere for prosessfullmektigene å forberede hovedforhandlingene. Med utførlige veiledere og maler for blant annet stevning og tilsvar tydeliggjøres oppgavene under saksforberedelsen nå på en helt annen måte enn i tidligere retningslinjer.

Videre presenteres det maler som er rettet mot dommerne, blant annet knyttet til hvordan planmøter bør legges opp.

Foreslår tak på kostnader

I tillegg foreslås det en lovendring knyttet til kostnadsnivået i sivile saker, rettet mot saker i mellomsjiktet mellom småkravsprosessen og større tvistesaker, nærmere bestemt saker med tvistesum under 1,5 millioner kroner. For disse sakene foreslår arbeidsgruppen at sakskostnadene «normalt» skal være under 30 prosent av tvistesummen.

Dette er en variant av et forslag Domstolkommisjonen i sin tid lanserte, men den gang i form av en en mer absolutt regel enn «normalisering».

– Blir kostnadene for høye mister folk den reelle tilgangen til domstolene. Vi har i vårt arbeid fokusert på de mellomstore sakene, selv om vi mener anbefalingene i rapporten har stor overføringsverdi til alle typer saker. Mye kan gjøres innenfor eksisterende regelverk, og noe må kanskje lovgiver på banen for å gjøre noe med. Men kjernen er å få ned advokatenes tidsbruk i sakene, sier Hanne Sofie Bjelland.

Med seg i arbeidsgruppen har hun blant andre hatt advokat Christian Reusch, som leder Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess.

– Har egentlig advokatene særlig interesse i å få ned tidsbruken da, tror du?

– Ja, det mener jeg helt klart. Prosedyreadvokater ønsker jo ikke kjedelige hovedforhandlinger der alt går langsomt. Men det er viktig er at vi velger en tilnærming som behandler det underliggende problemet, og ikke bare fjerner symptomene gjennom å sette et tak  på sakskostnadene. Vi må unngå at den som vinner tvistesaker blir sittende med store kostnader vedkommende må dekke selv, sier Reusch.

Annonse

Advokater til corporate og tvist

Preklusjon i ankesakene

Ytterligere en deltaker i arbeidsgruppen har vært lagmann Christian Lund, fra Borgarting lagmannsrett. Han forteller virkemidlene som foreslås for ankebehandlingen inneholder mye av det samme som for første instans, men med noen justeringer.

– Dette er jo ting som har vært forsøkt gjort noe med i mange år nå, hvorfor skal man lykkes denne gangen tror du?

– Ja, dette har man forsøkt å gjøre noe med siden 2008 uten at man er kommet så langt. Men for det første må man alltid prøve å bli bedre, vi kan jo ikke gi opp, og for det andre er veilederne vi nå legger frem betydelig mer omfattende enn de som har vært laget tidligere. Vi har også inkludert maler som ikke har vært brukt tidligere, inkludert en rekke hjelpedokumenter for både advokater og dommere. I tillegg støtter vi i prinsippet Domstolkommisjonens forslag om en preklusjonsregel for nye bevis og påstandsgrunnlag mellom tingretts- og lagmannsrettssbehandlingen, men mener at en slik regel må utredes nærmere, sier Lund.

– En slik praksis innebærer vel i så fall at forberedende dommer må sette seg veldig grundig inn i saken på et ganske tidlig stadium. Hvor realistisk er det i dagens lagdommerhverdag?

– På systembasis må det gis tilstrekkelig tid til saksforberedelse for at dette skal fungere, det er en forutsetning. Men hensikten er at ankeforhandlingen skal ta utgangspunkt i hva partene man mener er feil med tingrettens dom, fremfor å ta utgangspunkt i at det skal være en full ny behandling av alle sider ved saken, sier Lund.

Hele arbeidsgruppens rapport, med veiledere og lenker maler for alt fra stevninger til sluttinnlegg, finner under retningslinjer for sivile saker her