En mann på 29 år ble i februar dømt for å ha tent på Larvik bibliotek i 2019. Bygningen ble totalskadet, og ifølge straffedommen er tapet beregnet til rundt 60 millioner kroner.

Nå strides forsikringsselskapet KLP og kommunen om regningen. KLP mener nemlig at kommunen må ta deler av ansvaret, og vil avkorte forsikringsutbetalingen med 35 prosent.

KLPs begrunnelse er at kommunen skal ha brutt sikkerhetsforskriftene, slik at det var lett for gjerningsmannen å tenne på en søppeldunk utenfor personalinngangen.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Collective Labour Law

Brannpermen brant opp

Nå har Vestfold tingrett gitt forsikringsselskapet fullt medhold. Tingretten fremhever en rekke forhold den mener var medvirkende til at skaden ble så stor som den ble:

  • Søppeldunken var ikke fastlåst der den skulle stå, i trygg avstand fra bygget, slik at den havnet under et tak inntil inngangen.
  • Sikkerhetsforskriftene for avfallshåndtering var ikke tilstrekkelig kommunisert fra kommunen og nedover i systemet
  • Brannpermen for biblioteket fantes kun på papir. Den kunne derfor ikke fremlegges under hovedforhandlingen, ettersom den brant opp. Retten skriver at den finner det underlig at en ajourført brannperm ikke fantes digitalt
  • Det kommunale branntilsynet fokuserte ikke på avfallshåndteringen på sine inspeksjoner, og påpekte ikke brudd med hensyn til fastlåsing av søppeldunkene

«Konklusjonen er at det svikt i kunnskaper om sikkerhetsforskrifter rundt avfallshåndtering på flere nivåer, det var stor kommunikasjonssvikt fra ledelse og nedover, det var svikt i oppfølgningen av tiltak og det var svikt i utføringen av tilsynsoppgaver. Kommunen er mer enn å legge lite til last for sikkerhetsbruddet», skriver tingretten.

At brannen var påsatt, får ingen betydning. Retten mener det ikke er rimelig å redusere avkortningen på grunn av brannstiftelsen, ettersom nettopp brudd på sikkerhetsforskriften om å låse fast søppeldunkene forårsaket skadens stor omfang.

Men hva er så rimelig avkortning? Her mener tingretten det er lite praksis å lene seg på:

«Det er lite rettspraksis på området, og retten har ikke funnet særlig veiledning der. Praksis i Finansklagenemnda er stort sett forbrukerorientert og gir lite veiledning for denne saken. Etter en samlet vurdering finner retten det rimelig med en avkortning på 35 prosent.»

Kappet salæret

Kommunens prosessfullmektig Espen Komnæs sier han foreløpig ikke har hatt tid til å sette seg ordentlig inn i avgjørelsen.

– Vi har akkurat fått dommen, og jeg vil nå lese den grundig før jeg diskuterer med klienten om hvordan vi skal forholde oss videre, sier Komnæs.

Kommunen dømmes også til å betale fulle sakskostnader. KLPs prosessfullmektig leverte en salæroppgave på 1,3 millioner, noe tingretten kapper skjønnsmessig til én million, pluss mva og utlegg.

Dommen i Vestfold tingrett gjør ingen beregning av selve tapet som skal dekkes, kun avkortingsprosenten. Årsaken er at tapet ennå ikke er avklart, ettersom nytt bibliotek er under oppføring. Om man legger summen fra straffedommen til grunn, som var 60 millioner, betyr dommen et tap for Larvik kommune på 21 millioner kroner.