Det fremkommer i årsmeldingen Høyesterett la frem mandag.

For noen år siden reagerte både Forsvarergruppen og riksadvokaten på at antall straffesaker så ut til å ha stabilisert seg på rundt 50 saker i året. Marius Dietrichson mente man kunne se tegn til at færre straffesaker slipper inn.

– Det vil vi advare mot, tvert imot mener vi flere saker bør siles inn. Ser man en opplagt urett, bør domstolen ta saken uavhengig av sakens verdi utenfor den enkelte sak. Men i tillegg er Høyesterett med på å gi strafferetten legitimitet. Et viktig for eksempel var beslutningen om å gå inn i Vågå-saken, selv om det ikke var spesielt mye prinsipielt i den saken, sa Dietrichson til Rett24 i 2018.

Laveste noen gang

Responsen så ut til å komme umiddelbart, for allerede i 2019 spratt antall straffesaker opp til 61. Siden er det gått rett nedover igjen. I 2020 var tallet 43, og nå er det altså klart at det i 2021 ble behandlet kun 30 straffesaker. Av disse var 29 i avdeling og én, NAV-saken, i storkammer.

Med til bildet hører samtidig at Høyesterett under visse vilkår kan avsi dom i ankeutvalget. Dette gjøres vanligvis i større grad i straffesaker enn i sivile saker. I fjor avsa ankeutvalget dom i 12 straffesaker, og kun tre sivile saker. Året før var tallet henholdsvis 8 og 7. Silingsgraden var i fjor lik i sivile saker og straffesaker. I begge kategoriene var 10,5 prosent av ankene som ble sluppet inn til behandling.

saker i HR 2022.PNG
Kilde: Høyesterett

Antall sivile saker fremmet til behandling har ligget mer eller mindre helt stabilt de siste 10 årene, med 61 saker i fjor. Det er én mindre enn året før.

– Antallet på 30 straffesaker er det laveste noen gang. Noe av denne nedgangen skyldes at ankeutvalget har funnet kriteriene oppfylt i en mindre andel av sakene, men reduksjonen skyldes også at det over tid er blitt reist færre straffesaker for domstolene, forklarte justitiarius Toril M. Øie under en presentasjon av årsmeldingen mandag formiddag.

Marius Dietrichson er skuffet.

– Jeg kan bare gjenta det samme i dag som jeg sa sist. Vi beklager denne utviklingen. Det er skuffende, for dette er landets øverste domstol. Et høyt antall straffesaker er viktig for domstolens prejudikatsfunksjon. Det generelle fallet i antall straffesaker er ikke så stort at det kan forklare denne utviklingen, sier Dietrichson.

Det er imidlertid ikke bare antall straffesaker som har falt de senere årene. Det generelle antall sivile saker har vært i jevn nedgang over flere år, som Rett24 omtalte i fjor.

Les: En av fem sivile saker borte fra domstolene på fem år

Av straffesakene som ble behandlet i fjor, var prosessaker den største kategorien, med seks saker. Den neste største kategorien gjaldt bedrageri, med fire saker, foran besøksforbud, utlendingsloven og voldslovbrudd med tre saker hver.

Øvrige kategorier lovbrudd hadde to eller én sak i avdeling.

Høyesteretts årsmelding finner du her.