Advokatbransjen har tradisjonelt vært alt for lite mangfoldig. Men bransjen har en positiv utvikling. I denne artikkelen ønsker vi å se noen år fremover, og formidle litt «mangfoldsoptimisme».

Den siste tiden har det vært mye debatt om manglende mangfold i advokatbransjen. Det har kommet kloke innspill fra mange fornuftige aktører. Vi er de første til å innrømme at advokatbransjen tradisjonelt har vært for dårlig på de to mest debatterte mangfolds-parameterne, kjønn og etnisitet. Det er utmerket at både klienter og media kritiserer oss for dette, og krever forbedring. Etter vårt syn er det samtidig viktig at vi også fokuserer på noen positive utviklingstrekk i bransjen. Det er viktig at unge og ambisiøse jusstudenter forstår at bransjen tross alt er på rett vei, og at den vil se annerledes ut om bare 5-10 år.

Økt mangfold handler om å sikre høyest mulig kvalitet på advokatleveransene. De fleste store advokatfirmaene, inkludert oss selv, har derfor satt seg helt konkrete målsetninger som skal oppfylles i årene fremover.

Mer fleksibilitet

Advokathverdagen blir mer og mer kompleks. Man må som advokat i 2020 være nytenkende og kreativ, og kunne se ulike problemstillinger fra flere sider. Siden advokatfirmaene har blitt vesentlig større, har gode lederegenskaper blitt stadig viktigere. En dyktig advokat må i dag kunne bygge gode team rundt seg. Man må fortsatt arbeide hardt for å lykkes, men man er ikke lenger avhengig av å være på kontoret døgnet rundt for å få utført sine arbeidsoppgaver, noe koronapandemien demonstrerte på en svært effektiv måte. Når digitale verktøy og større team gjør jobben mer fleksibel, blir den også mer familievennlig.

Advokatbransjen har tradisjonelt vært et blomsterbed hvor hovedsakelig menn har trivdes og vokst til å bli partnere, men hvor kvinner ikke har hatt like gode vekstvilkår. Årsaksforholdene er sammensatte, men sentralt står trolig firmakultur, holdninger, verdier og arbeidsmetodikk. Dersom firmakulturen er slik at det ene kjønnet over tid trives bedre enn det andre, eksempelvis ved at man fremdyrker «guttastemning» rundt lunsjbordet, vil man ikke oppnå kjønnsmangfold. Firmakulturen må gi begge kjønn like forutsetninger for å finne mening, motivasjon og trivsel på jobb. Og det er ikke nok med fremtidsoptimisme. Man kan ikke opprettholde gammeldagse arbeidsmetoder og holdninger fra 70-80-tallet, og forvente at mangfold kommer av seg selv som følge av at verden går fremover. De gammeldagse metodene og holdningene må «disruptes» dersom man skal lykkes med mangfold. Det krever både endringsendringsvilje og konkrete tiltak for at arbeidskulturen skal endre seg i takt med teknologien, og endring og konkrete tiltak må forankres i toppledelsen i de ulike firmaene.

Fire faktorer for mangfold

Vi tror at følgende faktorer gir gode vekstmuligheter for alle typer av mangfold, herunder mangfold innenfor kjønn og etnisitet:

1) Sosial trygghet. En god advokat er en trygg advokat. I et utrygt arbeidsmiljø er det bare de mest hardføre advokatblomstene (løvetann) som kan vokse.

2) Autonomi – kontroll over eget liv. Advokatbransjen er hektisk. Det er mange oppgaver som skal løses samtidig. Mange advokater kan oppleve at man mister kontrollen over eget liv som følge av at man blir tildelt arbeidsoppgaver med korte tidsfrister til alle døgnets tider. Dette er av og til uunngåelig, men det kan også være en konsekvens av dårlig ledelse og dårlig tidsstyring. Det er derfor en sentral lederoppgave at man fordeler arbeidsoppgavene slik at man ikke gjør arbeidshverdagen unødig kaotisk for sine ansatte. Jobbautonomi er særlig viktig for småbarnsforeldre som allerede har en komplisert hverdagskabal som skal gå opp.

3) Kompetanseutvikling. Et godt arbeidsmiljø er faglig utviklende. For at man skal utvikle seg som advokat er det viktig at man gis tillit av lederne sine, slik at man får mulighet til å blomstre. Som leder bør man la sine ansatte få prøve seg på vanskelige utfordringer, og fungere som et sikkerhetsnett dersom de skulle trå feil.

4) Mangfoldige rollemodeller. Partnerne i advokatfirmaene er rollemodeller. Jo mer mangfoldige partnerskapene blir, jo lettere blir det å lykkes med mangfold nedover i organisasjonen.

Når det gjelder etnisk mangfold, starter advokatbransjens utfordring ved at det er for lite etnisk mangfold allerede på jusstudiet. Det resulterer i at vi får få jobbsøkere med flerkulturell bakgrunn, og vi skulle ønske oss langt flere. For å oppnå større etnisk mangfold må advokatfirmaene være mer fremoverlente i rekrutteringen sin, og bli flinkere til å synliggjøre for dyktige jusstudenter med flerkulturell bakgrunn at advokatyrket er både interessant og meningsfylt. Det er svært gledelig å lese at både Kiran Aziz og Ankit Puri uttaler til E24 at de aldri har oppfattet at deres flerkulturelle bakgrunn har vært til hinder for karrieren. Gode rollemodeller som Aziz og Puri vil forhåpentligvis bidra til økt etnisk mangfold i advokatbransjen i årene fremover.   

Optimister kan ofte oppfattes som naive. Vi er klar over at det finnes eksempler på både bevisst og ubevisst diskriminering i samfunnet. Det må man selvsagt arbeide hardt for å motvirke. Advokatfirmaer som ikke skjønner dette, vil neppe lykkes i fremtiden.

Til deg som er ung og lovende jusstudent: For fire år siden var det kun to kvinnelige partnere i BAHR. Det var selvsagt alt for dårlig. Men i våre interne partneropptak de siste tre årene har vi tatt opp tre kvinner og fire menn som partnere. Denne utviklingen vil fortsette. Selv om kvinneandelen i partnerskapet per i dag fortsatt er for lav, vil bildet være ganske annerledes om noen år. I dag er flertallet av jusstudentene kvinner, og de fleste som søker jobb hos oss er kvinner. Mange av våre dyktigste advokater er kvinner. Stadig flere av våre klienter er kvinner som gjør det skarpt i næringslivet, og stadig flere klienter krever at vi leverer på mangfold. Over tid vil disse faktorene i sum utvilsomt bidra til langt større mangfold i advokatbransjen. Det vil si at når du blir partner om 10-15 år, så vil du gå inn i et partnerskap som ser helt annerledes ut enn partnerskapene gjør i dag. Så stå på, ha det gøy og tro på deg selv. Vær mangfoldsoptimist! Vi heier på deg!