Jenta fikk diagnosen ME i 2012, og tilbringer den dag i dag mesteparten av dagen i sengen. Hun verken fullført ungdomsskolen eller videregående skole, mottar uføretrygd og bor med sine foreldrene.

I fjor vår gikk hun til sak for å få pasientskadeerstatning, og vant frem i Buskerud tingrett. Nå har Borgarting lagmannsrett vurdert saken, og kommet til motsatt resultat. Det sentrale spørsmålet har vært om det er årsakssammenheng mellom vaksinen og ME-diagnosen.

I retten anførte hun at selv om epidemiologiske studier ikke har påvist signifikant sammenheng mellom vaksinen Pandemrix og ME, så er det en praktisk mulighet for at det er en sammenheng på individnivå. Etter pasientskadeloven § 3 er det tilstrekkelig for å ha rett på erstatning at staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlige. Det gjelder altså et lavere beviskrav enn tradisjonell sannsynlighetsovervekt.

Annonse

Juristar med interesse for finansjus

Ingen holdepunkter i litteraturen

Borgarting kommer etter bevisføringen til at det er en teoretisk mulighet for at Pandemrix kan utløse ME, men konkluderer samtidig med at det verken er holdepunkter i litteraturen eller dokumentasjon for at dette skjer i praksis.

Et flertall på to dommere skrivere videre:

«Flertallet viser til at det er gjort flere statistiske undersøkelser, som ikke viser noen økt forekomst av ME blant personer som er vaksinert med Pandemrix enn for befolkningen for øvrig. Selv om slike statistiske undersøkelser ikke er tilstrekkelige til å utelukke at det kan finnes årsakssammenheng på individnivå, mener flertallet at det må legges vekt på at det heller ikke er påvist noen andre medisinske forskningsresultater som tilsier at det kan være sammenheng mellom Pandemrix og ME. Selv om ME antas å være en autoimmun sykdom, i likhet med narkolepsi, er situasjonen ulik for de to sykdommene. For det første er det påvist høyere forekomst av narkolepsi for Pandemrix-vaksinerte pasienter. For det annet er det, slik flertallet oppfattet forklaringen fra det sakkyndige vitnet (....), en biologisk forklarlig årsak til at narkolepsi kan oppstå som en reaksjon på Pandemrix. Det foreligger ikke medisinske forskningsresultater som viser at ME kan være forårsaket av Pandemrix.»

At det eksisterer noen pasienter som har fått Pandemrix og siden utviklet ME, er ikke tilstrekkelig til at det foreligger mer enn en teoretisk mulighet for årsakssammenheng, skriver retten. Flertallet mener derfor at staten må frikjennes på dette grunnlaget.

Slipper sakskostnadene

Mindretallet på én dommer kommer til samme konklusjon, men med en annen begrunnelse. Mindretallet mener den teoretiske muligheten for årsakssammenheng må legges til grunn, og at man deretter må se om det finnes andre mer sannsynlige årsaker.

Og det gjør det, mener mindretallet, som peker på at jenta allerede før hun fikk vaksinen i 2009 hadde vært syk med infuensasymptomer, og at det finnes klare indikasjoner på at hun var smittet med svineinfluensa en måned før vaksinasjonen. Dette kan ha utløst sykdommen hun lider av i dag.

Staten blir derfor enstemmig frikjent for erstatningskravet. Retten mener imidlertid at tungtveiende grunner tilsier at kvinnen, som i dag er 24 år gammel, ikke dømmes til å dekke statens sakskostnader.

«Lagmannsretten har funnet bevisvurderingene knyttet til As helsesituasjon høsten 2009 og vinteren 2010 vanskelige, og det var god grunn for A til å få saken prøvd», heter det i dommen.