I september i fjor syklet 54 år gamle Ivar Grøneng som vanlig hjemover fra jobben. Ferden går langs Mosseveien, og midt mellom Ormsund og Ulvøya ble han observert av en politipatrulje, som konstateterte at det var oppstått en lang kø bak Grøneng. Dett fordi Grøneng valgt å sykle i kollektivfeltet, i stedet for på gang- og sykkelveien.

caroline holst kavli
Forsvarer Caroline Holst Kavli.

Etter noe diskusjon endte det med at Grøneng fikk et forelegg som han nektet å vedta. Saken har fått betydelig omtale, blant annet på NRK, som omtalte dommen mandag formiddag.

Dissens

Under tiltale for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om unødig å hindre trafikken, måtte 54-åringen dermed møte i Oslo tingrett. Der anførte mannen at det ikke var trygt å sykle på sykkelveien, og at det dessuten ikke var forbudt å sykle i kollektivfeltet.

Retten skriver:

«Det er et vilkår for at § 3 skal komme til anvendelse, at hindringen eller forstyrrelsen er unødig. Vurderingen om hva som er unødig må vurderes ut fra den konkrete situasjonen. Sentrale momenter er hvilken grad av forstyrrelse det er tale om, hvor stor trafikkmengde det er på stedet, og hva slags trafikksituasjon det gjelder. Generelt kan man si at medtrafikanter må akseptere å bli forstyrret i en slik grad som ikke anses som urimelig eller unødvendig ut fra hensynet til trafikkavviklingen. I forhold til dette spørsmålet har retten delt seg i et flertall og i et mindretall.»

Flertallet, de to meddommerne, mener at all den tid tiltalte har lov til å ta kollektivfeltet i bruk, så opptrådte han så aktsomt som han kunne etter forholdene. Flertallet mener at dersom politiet ville hindre trafikk fra syklister, så kunne strekningen vært skiltet med sykling forbudt.

Ikke smidig

Fagdommeren er ikke enig, og skriver at syklisten ikke har opptrådt smidig og hensynsfullt. Mindretallet skriver: 

«I stedet for å lette trafikkavviklingen, har han ved sin adferd skapt kø. Han har en plikt til å innrette seg etter den trafikkinformasjon han har, noe han i dette tilfellet har forsømt. Det er på det rene at han har mulighet til å innrette seg etter dette på forhånd, og at han kunne forutse situasjonen som ville oppstå. Mindretallet vektlegger at han er godt kjent med strekningen. Han kunne ha søkt andre løsninger da det er skiltet med at det finnes en alternativ gangvei/sykkelvei som går parallelt. Dette ville gått saktere for tiltalte, men er et reelt alternativ og ville ha hatt som konsekvens at kollektivfeltet ble anvendt etter formålet.»

Syklistens forsvarer, advokatfullmektig Caroline Holst Kavli, er tilfreds.

– Vi mener politiets anvendelse av vegtrafikkloven § 3 er feil, og i strid med klar og tydelig lovtekst i trafikkreglene. Vi er svært fornøyd med resultatet, og mener dommen ivaretar rettssikkerheten til alle som ferdes i trafikken, sier Holst Kavli.

– Vi har mottatt dommen, og vi vil sette oss inn i den for å vurdere om den bør ankes, sier politifullmektig Cristina Bonde ved Oslo politidistrikt.

Les dommen her