Media har den siste tiden vært full av saker om EØS-borgere som blir bortvist fra Norge fordi de har reist inn i strid med innreiseforbudet.

Lovteksten i innreiseforbudet gjør unntak for EØS-borgere som er bosatt i Norge, men tidligere i vår endret regjeringen definisjonen på «bosatt». I EØS-retten er man bosatt der man har sitt «senter for livsopphold», men nå krever Norge også folkeregistrering.

Det har medført at for eksempel Kosta Stramarko (18), som VG har omtalt, ble bortvist fordi han hadde reiste til Østerrike for å delta i sin søsters bursdag. Han har bodd i Norge siden 2019, og er egentlig i ferd med å fullføre andre år på videregående skole.

– Grunnen til at jeg ikke kommer inn er visst at jeg ikke har norsk personnummer og ikke er folkeregistrert som «bosatt», og det får jeg ikke endret uten å møte opp fysisk hos folkeregisteret, sa Kosta, da VG snakket med ham sist uke.

Annonse

Vil du være med og bidra til et velfungerende verdipapirmarked?

– Opplagt lovstridig

Natt til fredag ble han ifølge VG hentet av politiet på karantenehotellet, og sendt til hjemlandet Hellas, der han ikke har bodd på sju år. Førsteamanuensis Stian Øby Johansen er opprørt over det han mener er klart lovstridig praksis.

– Feilen er at norske myndigheter har valgt å tolke «bosatt»-vilkåret som «folkeregistrert». Dette er for det første en feiltolkning – ved tolkningen skulle unionsborgerdirektivet vært trukket inn. Direktivets forbyr bortvisning av blant annet personer som har arbeidet, studert eller ytt tjenester i Norge i mer enn tre måneder. At de har reist en kort tur ut av Norge, og så tilbake igjen, endrer ikke dette. Bestemmelsens kontekst, samt direktivets struktur og formål peker tydelig i retning av at tremånedersperioden ikke starter på nytt ved et kortvarig utenlandsopphold, sier Johansen.

Han mener både tolkningen og anvendelsen av reglene i direktivet er helt opplagt i denne saken.

– Årsaken til feilen er nok at man ikke har tenkt på unionsborgerdirektivet. I lys av hvor dramatiske konsekvenser dette har for de aktuelle personene, er det ganske oppsiktsvekkende at ingen ser ut til å ha hatt noen kvaler med å vedta utvisning av EØS-borgere på dette grunnlaget. Alle slike utvisninger må stoppes umiddelbart, og relevante departementer må gi klar veiledning til de som håndhever regelverket om hvordan de skal forholde seg til EØS-borgere, sier Johansen.

Svarte ESA sist uke

ESA stilte i mars spørsmål til Norge om hva regjeringen mener er hjemmelen for å bortvise EØS-borgere som er bosatt, men ikke folkeregistrert, i Norge. Justisdepartementet besvarte dette fredag i forrige uke.

I brevet til ESA skriver departementet at regjeringen mener bortvisning er et proporsjonalt inngrep i bevegelsesfriheten, og derfor innenfor unntaket EØS-avtalen artikkel 27 gjør for restriksjoner av hensyn til «public health». Om hvorfor man endret bosatt-begrepet til «folkeregistrert», skriver departementet:

«(...) it is considered necessary to have a definition that does not require an exercise of discretion as to the nature of residency and quality of documentation; such discretion entails a risk of circumvention that is not acceptable in the current situation.»

Artikkel 29, som staten også påberoper seg, sier i sedvanlig EØS-klarspråk:

«Sykdommer som kan gi grunnlag for å begrense den frie bevegelighet, er bare sykdommer som kan være epidemiske i henhold til Verdens helseorganisasjons gjeldende bestemmelser samt andre infeksjonssykdommer eller smittsomme parasittære sykdommer dersom de omfattes av vernetiltak som gjelder for vertsstatens egne borgere.»

Annonse

Konkurranserettsteamet i Haavind opplever økt oppdragsmengde og søker en ny advokat eller advokatfullmektig for å styrke teamet!

– Tidsspørsmål før noen vinner frem

Advokat og EØS-spesialist Dag Sørlie Lund mener departementet bommer helt.

Dag_Sørlie_Lund.jpg
Dag Sørlie Lund er senioradvokat i Hjort.

– Som Stian Øby Johansen påpeker, så gjelder artikkel 29 opplagt ikke i de situasjonene som har vært omtalt i pressen, der EØS-borgere som bor og jobber i Norge, har vært på en reise. For det første gjelder dette kun i den første 3-månedersperioden etter første ankomst, og for det andre gjelder den etter første ledd kun i den utstrekning EØS-statens egne borgere er underkastet de samme restriksjonene. Noe som også er temmelig opplagt i mitt hode – viruset bryr seg lite om hvilken nasjonalitet du har, eller om du er folkeregistrert i Norge eller ei.

Lund mener kjernespørsmålet er om smittesituasjonen tilsier at norske og EØS-borgere kan behandles ulikt ved innreise.

– Når korona-hotell anses som tilstrekkelig for de som er folkeregistrert, så er det vanskelig for meg å se det annerledes enn at det skjer en forskjellsbehandling av EØS-borgere som ikke er folkeregistrert. Disse personene har rett til opphold i Norge etter direktivet. Det Norge i realiteten gjør, er å kaste sentrale EØS-rettigheter på båten, og innføre ett nytt krav til å kunne oppholde seg i Norge – folkeregistrering. Det synes ganske klart ikke i tråd med direktivet. Jeg vil jeg tro det bare er et tidsspørsmål før noen vinner frem med at håndhevingen av gjeninnreiseforbudet er i strid med EØS-reglene, og muligens også andre rettsgrunnlag, sier Lund.