Planene om å etablere et eget rettslokale til domstolsbehandling av gradert materiale har versert i årevis. I statsbudsjettet for 2019 ble det omsider satt av penger til prosjektet. Departementet skrev:

«Det blir òg foreslått å løyve 2,1 mill. kroner for å etablere eit lokale i Oslo tingrett for å kunne behandle graderte opplysningar til og med hemmeleg, for å auke kapasiteten til gjennomføring av rettsmøte i tråd med krava som tryggingslova og tilhøyrande forskrift stiller.»

Bevilgningen ble senere fulgt opp med ytterligere 7 millioner, slik at det totalt er bevilget 9,1 millioner kroner.

Annonse

Elden Advokatfirma søker flere advokatfullmektiger i Haugesund

Ny lov

Siden den gang har imidlertid Stortinget vedtatt en ny lov om e-tjenesten. Der legges det opp til at domstolene skal føre en ganske omfattende kontroll med hva slags data e-tjenesten henter ut av overvåkede fiberkabler.

Oslo tingrett vil måtte ta stilling til Etterretningstjenestens begjæringer om søk i lagrede metadata, «målrettet innhenting» og lagring av innholdsdata. Domstoladministrasjonen antar at dette vil kreve tre årsverk i tingretten og et snaut årsverk i lagmannsretten.

En mer akutt utgiftspost er imidlertid at e-tjenesteloven forutsetter at tingretten skal kunne behandle saker gradert som «strengt hemmelig». Den forrige planen var beregnet på den lavere graderingen «hemmelig». Dermed fyker prisen i været:

«Den nødvendige tilretteleggingen for sikker muntlig og digital kommunikasjon har medført et betydelig høyere kostnadsnivå enn først forventet. Dette skyldes bl.a. endret plassering og ny prosjektering», skriver Domstoladminstrasjonen i en sak til denne ukens styremøte.

Ber om 20 millioner

Status er at byggingen av «strengt hemmelig»-lokalet ser ut til ende på over 26 millioner kroner – 17 millioner mer enn opprinnelig bevilget. Totalt mener derfor DA at posten driftsutgifter må økes med 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

«Det kan nevnes at det i Sverige er en egen domstol for å behandle slike saker, selv om oppgavemengden fremstår mindre enn det som er tiltenkt domstolene i Oslo», skriver Domstoladministrasjonen i sakspapirene.

– De opprinnelige kostnadsoverslagene ble utarbeidet på et tidlig stadium i planleggingen av rettssalen. Det har vært foretatt alternative vurderinger for lokaliseringen av salen, samt i hvilken grad salen skulle bygges på plassen eller med ferdige elementer. Planlegging og byggingen av rettssalen som skal behandle saker med sikkerhetsgradering, har også måttet ivareta behovet for sikkerhetsklarering av involverte personer fra bla. leverandører og særskilte prosedyrer for anskaffelser, møter og behandling av dokumenter i tilknytning til etableringen av fasilitetene. Dette har vist seg å være svært fordyrende for prosjektet, opplyser informasjonssjef Yngve Brox i DA.

På toppen av dette skriver DA at den vil trenge 50 millioner ekstra til å finansiere teknisk utstyr. Årsaken er at de nye tinghusene i Drammen og Bodø alene vil kreve IT-utstyr på 27 millioner kroner. I tillegg får Egersund, Brønnøysund, Halden, Volda og Mysen nye lokaler i 2023, noe som vil kreve utstyr for snaut 19 millioner kroner.

DA har tidligere beregnet at det gjeldende forslaget til statsbudsjett for 2023 vil innebære et realkutt på rundt 100 millioner kroner.