– Oslo tingrett åpnet for fullt fra mandag. Nå er det også alminnelig adgang for publikum til å komme inn i tinghuset, så nå er vi tilbake til normalen, sier sorenskriver Yngve Svendsen.

Det samme rapporterer Borgarting lagmannsrett. Fra og med tirsdag opphørte kravet om registrering for aktører og publikum som møter opp i domstolen.

– Hvilke tiltak er det som avvikles?

– Vi har blant annet hatt smittevask mellom hvert vitne, antallsbegrensninger i salene, avstandskrav mellom aktørene og begrensninger på antall personer i heisene. Nå er dette opphørt. Men vi har selvsagt de samme anbefalingene som resten av samfunnet, om at man skal holde seg hjemme om man har symptomer på korona, og vaske hender grundig, sier Svendsen i Oslo tingrett.

– Hvordan vil du oppsummere erfaringen fra det siste halvåret?

– Både dommerne og saksbehandlerne har lagt ned en formidabel innsats for å holde saksavviklingen oppe, og samtidig holde høy kvalitet på arbeidet. Vi har avviklet flere saker enn vi har fått inn. Vi har mottatt flere tvistesaker enn i fjor, noe færre meddomsrettssaker og noen større saker som er blitt utsatt. Men vi fikk jo styrket dommerbemanningen midlertidig, så det har hjulpet. De ekstra dommerressursene forsvinner utpå vinteren. Vi har også hatt et utmerket samarbeid med påtale og advokater om saksavvikling og smittevern. Det eneste vi venter litt med nå, er å ta imot skoleklasser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil beholde digital signatur

– Hva med de prosessuelle koronareglene?

– De har vært nyttige. Nå er det en midlertidig lov som gjelder frem til 1. desember, og forlengelsen av denne er på høring.

– Hva vil Oslo tingrett anbefale der?

– Mange av endringene har vært positive. Vi kan for eksempel trekke frem dette med digital signatur og digital forkynning. Det har vært viktig, og kan være det også i fremtiden. Bruken av videomøter har også vært nyttig, selv om jeg ikke ser for meg at det kan bli noen hovedregel for rettsmøtene framover. Blant annet i forbindelse med planmøter i tvistesaker kan videomøte fungere godt, ofte bedre enn et vanlig telefonmøte. Vi går nå inn i en fase der vi skal se nærmere på hva vi skal ta med oss videre etter at de midlertidige ordningene er over, sier Svendsen.

Den midlertidige koronaloven inneholder regler som blant annet utvider domstolenes adgang til fjernmøter og fjernavhør. Noen av tiltakene er allerede vedtatt å bli permanente. Det gjelder særlig reglene om signatur og elektronisk forkynnelse. Disse reglene er tenkt å tre i kraft innen 1. desember.

Snart ny høring

I proposisjonen om forlengelse av den midlertidige loven skriver departementet at det «fremstår som et åpent spørsmål om det, når vi nærmer oss lovens opphørsdato 1. desember 2021, vil være et nødvendig behov for å foreslå en forlengelse».

En foreløpig antagelse er at det i så fall vil være hensiktsmessig med en forlengelse på om lag eller minimum seks måneder, heter det i høringsnotatet.

Justisdepartementet opplyser til Rett24 at et forslag til nærmere forskriftsregler om elektronisk signatur snart vil bli sendt på høring. Departementet tar sikte på at lovendringene om elektronisk forkynnelse og elektronisk signatur, med tilhørende forskriftsregler, vil bli satt i kraft innen 1. desember.