Narkotikaprogram med domstolskontroll er en straffereaksjon som ble innført i hele landet i 2017 etter at det hadde vært gjennomført en vellykket prøveordning i Oslo og Bergen siden 2006. Jeg mener ordningen et viktig skritt i riktig retning for å fremme en mer human reaksjonsform overfor rusmisbrukere som er gjengangere. Hensikten er få rusmisbrukere tilbake til samfunnet.

Ordningen innebærer at den domfelte dømmes til betinget fengsel med vilkår om at han skal følge ND- programmet. Gjennomføringstiden og prøvetiden er hovedsakelig sammenfallende når det gjelder avslutningstidspunkt.

Programmet er delt opp i fire faser, og det skal avholdes jevnlige møter i retten. Det er kriminalomsorgen (KIF) som har den daglige oppfølgingen av den domfelte. Domstolens oppgaver er blant annet å gi signaler og uttrykke forventninger som kriminalomsorgen må se hen til i vurderingen av om domfelte skal gå videre i programmet, eller om det skal anmodes om statusmøte eller begjæres omgjøring.

Problemstilling

På bakgrunn av to nye rettsavgjørelser i henholdsvis Høyesterett og Borgarting lagmannsrett mener jeg det er nødvendig at dagens ordning må gjennomgås nærmere av hensyn til de domfeltes rettssikkerhet. Det er særlig to forhold som tilsier dette.

For det første er domstolens rolle organisert slik at den samme dommeren som følger opp den domfelte under programmet også avsier dommer i de sakene hvor kriminalomsorgen (KIF) begjærer omgjøring av den betingede straffen grunnet vilkårsbrudd.

For det andre fortsetter programmet å løpe frem til det foreligger en rettskraftig avgjørelse i en omgjøringssak. Dette innebærer at den domfelte kan stå i programmet ut hele prøvetiden før det foreligger en rettskraftig avgjørelse i omgjøringssaken.

Habilitet

Forut for innføringen av prøveprosjektet var det flere kritiske røster til domstolenes tiltenkte rolle i programmet. Departementet endret forslaget for å imøtekomme innsigelsene. Spørsmålet er om dette ble gjort i tilstrekkelig grad og i hvert fall i forhold til den rollen dommeren får i omgjøringssakene.

Dommeren som skal treffe avgjørelsen i omgjøringssaken vil ha omfattende kunnskap om den domfeltes oppfølging av programmet gjennom rettsmøtene. Dommeren vil videre godkjenne innholdet i programmet som KIF utarbeider.

I HR-2019-1269-U peker Høyesterett blant annet på at dommeren fort vil kunne få status som et vitne i en omgjøringssak. Det følger av habilitetsreglene i domstolloven § 107, 2. ledd at en dommer som er vitne i en sak, er inhabil til å være dommer i samme sak. Videre følger det av § 108 at man blant annet ikke kan være dommer i en sak dersom det foreligger «særegne omstendigheter» som gjør at allmenheten har grunn til å stille spørsmål ved om en dommer vil kunne opptre upartisk. Typisk hvis dommeren på forhånd har gitt utrykk for en bestemt oppfatning om hva som bør være resultatet i en sak.

At en dommer har hatt befatning med en sak tidligere medfører ikke automatisk inhabilitet. En dommer blir ikke inhabil til å dømme i en straffesak dersom han har truffet en beslutning om varetektsfengsling. Men inhabilitet kan oppstå dersom dommeren i fengslingskjennelsen uttrykker seg på en måte som ligger nær opp til en skyldkonstatering med hensyn til de forhold siktelsen gjelder.

I den aktuelle saken tok ikke Høyesterett stilling til om dommeren var inhabil, men opphevet lagmannsrettens nektelse av å slippe en anke gjennom da de mente dommerens rolle i omgjøringssakene reiste et prinsipielt rettsspørsmål.

Saken ble så henvist til ankebehandling. I LB-2019-100794 besluttet lagmannsretten å ikke ta begjæringen fra KIF til følge. Lagmannsretten mente at vilkårsbruddene ikke var så alvorlige, sett opp mot domfeltes situasjon på domstidspunktet, at det var grunnlag for omgjøring.

Selv om lagmannsretten ikke konkluderte om det forelå inhabilitet, gikk retten langt i å antyde at de mente det forelå en generell inhabilitetssituasjon så lenge samme dommer også behandler omgjøringssakene:

Mye kan etter rettens mening tale for at den dommeren som deltar ved straffegjennomføring i form av narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-dommeren), vil være inhabil til å avgjøre spørsmålet om det foreligger brudd som medfører omgjøring til fengselsstraff

(...)

ND-dommeren blir involvert i saken gjennom rettsmøtene der det skjer en fortløpende vurdering av utviklingen i programmet. Det vil lett oppstå situasjoner hvor dommeren involveres i form av synspunkter på domfeltes utvikling og uttalelser om følgen av eventuelle brudd. Generelt kan mye tale for at dette objektivt sett er skikket til å svekke dommerens habilitet. Dommeren i den etterfølgende saken vil også kunne bli nødt til å bedømme domfeltes anførsler om feil og mangler ved det programmet som dommeren selv har iverksatt; kritikk som dermed også vil kunne sies å ramme dommerens egen behandling av saken. I tillegg kommer problemer knyttet til domstolloven § 107 andre ledd, nemlig at dommeren nærmest opptrer som vitne om domfeltes progresjon i omgjøringssaken. Dette ble også påpekt som et mulig problem i Høyesteretts kjennelse der lagmannsrettens nektelsesbeslutning ble opphevet.

Dobbelt straff

Det andre forholdet innebærer at den domfelte kan ha gjennomført hele straffen før det foreligger en rettskraftig dom i omgjøringssaken. Det var tilfelle i LB-2019-100794. I motsetning til andre former for straff i frihet, som for eksempel samfunnsstraff, så stanses ikke programmet når KIF sender retten en begjæring om omgjøring. Høyesterett har gjort det klart at hele perioden den domfelte står i programmet skal i hensyntas i en omgjøringssak, se for eksempel HR-2019-677-A. Her ble imidlertid programmet stanset under prøvetiden slik at det sto igjen en resttid av prøvetiden. Den domfelte fikk i en slik situasjon ikke godskrevet hele perioden i programmet grunnet vilkårsbrudd. Lagmannsretten uttalte følgende om dette:

«I tillegg kommer at innsetting til soning i denne situasjonen vil ha i hvert fall klare elementer av dobbelstraff når narkotikaprogrammet er gjennomført og rettskraftig dom avsies etter at prøvetiden er over»

Oppsummering

Lagmannsrettens avgjørelse er nå rettskraftig. Noen endelig avgjørelse fra Høyesterett om de påpekte problemstillingene får man således ikke i denne saken.

Jeg mener det er stor sannsynlighet for at vi allerede har fått og vil kunne komme til å få straffedommer som avsies av en domstol som er inhabil. Jeg mener derfor det er nødvendig med en hurtig avklaring av begge problemstillingene snarest.