I Høyesteretts årsmelding, som ble publisert mandag, fremkommer at det i 2022 innkom 2155 anker til Høyesterett. Det er litt ned fra i fjor, da tallet var 2266, men på nivå med normalen fra de senere årene.

Dette til tross for at det generelle antall saker i domstolene har vært jevnt nedadgående de siste årene. Siden 2016 har for eksempel antall sivile anker til Borgarting lagmannsrett falt med over 20 prosent, ifølge statistikken til og med 2021.

Annonse

Vi søker advokater

I en periode på slutten av 2021, og gjennom vinteren 2022, ble det sluppet inn et stort antall straffesaker. Dette sammenfalt med tidspunktet for advokataksjonen, slik at det i fjor vår lå en lang rekke straffesaker på vent. Utover året i fjor ble det imidlertid sluppet inn en overvekt av sivile saker, slik at året som helhet landet omkring normalen for begge kategorier. Gjennom 2022 behandlet Høyesterett 111 saker i avdeling. Av disse var 55 straffesaker og 56 sivile saker. Antall straffesaker spretter dermed opp, etter det rekordlave nivået i 2021.

Høyesterett statistikk saker.jpg
Grafikk: Rett24

En graf som går motsatt vei, er statistikken over antall dissenser. Tallene Høyesterett offentliggjorde mandag, viser at bare sju saker ble avgjort med dissens, av disse endte fire med 3-2. Dissensprosenten ligger dermed litt under 7.

dissenser i høyesterett jpeg.jpg
Grafikk: Høyesterett

I straffesakssporet er de prosessavgjørelsene som dominerer, med 15 saker. I det sivile sporet er det erstatning og prosess som dominerer, med sju saker hver. Et tydelig trekk er forøvrig at antall barnevernsaker faller kraftig, skriver Høyesterett.

«Sjølv om det er vanskeleg å seie sikkert, kan nedgangen indikere at Høgsteretts avgjerder i lys av EMDs storkammerdom Strand Lobben mfl. mot Noreg frå 2019 gav god rettsavklaring til domstolar og rettslivet elles», skriver Høyesterett i en pressemelding.