Hele 600 av Trøndelag-kommunen Frøyas 5000 innbyggere jobber i laksegiganten Salmar, som i 2016 omsatte for over 9 milliarder kroner. Gjennom Salmarfondet har selskapet siden tidlig 2000-tallet delt ut penger til ymse lokale tiltak på Frøya.

Saken som nå har vært behandlet i Høyesterett, gjelder tilskudd på 1,4 millioner gitt i 2010, 2011 og 2012. Skattemyndighetene mente det ikke var tilstrekkelig nærhet mellom ervervet og utgiftene, og nektet selskapet å trekke fra utgiftene i inntektsgrunnlaget etter skatteloven paragraf 6-1. Høyesterett deler oppfatningen.

– Vi registrerer at vi ikke har vunnet frem, og er selvfølgelig ikke fornøyd med det. Det handler om å bygge lokalsamfunn, og vi investerer i lokalsamfunn som premiss for å utvikle virksomhet, sier administrerende direktør Trond Williksen i Salmar til E24.

Vil sikre bosettingen

Salmar anførte at det reelle hovedformålet med tilskuddene var å sikre stabil arbeidskraft, ved å støtte tiltak som bidro til en permanent bosetning på Frøya:

«Tildelingene fra Salmarfondet er rettet direkte mot forhold som gjør Frøya til et bedre sted å bo, og som derved opprettholder tilgangen på stabil og kompetent arbeidskraft til virksomheten. Virksomheten har i dag behov for til dels høyt spesialisert arbeidskraft, og det er av stor betydning å kunne holde på de ansatte over tid. Salmar er den desidert største virksomheten i kommunen, og det kan ikke ha betydning om tilskuddene også kommer andre enn ansatte til gode.»

Skatt Midt-Norge anførte at det ikke kan legges til grunn, ut fra en objektivisert vurdering, at hensynet til stabil arbeidskraft har vært det vesentligste. Skatteetaten mente det dreier seg om inntektsanvendelse, og ikke inntektserverv.

For fjernt

Høyesterett skriver at overføringene til kommunen fremstår utad som ren støtte, og at det er ikke noen direkte inntektsrelatert sammenheng mellom Salmars virksomhet og generelle tilskudd til musikkfestivaler og ballbinger:

«Det er likevel ikke tvil om at tilskudd til aktiviteter særlig for barn og ungdom gjennom ulike lag og foreninger kan være av betydning for trivselen i lokalmiljøet. Indirekte vil det kunne bidra til å sikre bosetning for barnefamilier i en utkantkommune. Det er heller ikke grunn til å tvile på at Salmars datterselskaper har behov for stabil arbeidskraft, og at tiltakene indirekte vil kunne ha en viss effekt i så måte. Jeg går imidlertid ikke nærmere inn på dette. Etter mitt syn er det her uansett en for fjern og avledet tilknytning mellom overføringene og Salmars inntekstgivende virksomhet.»

Da Salmarfondet delte ut penger like før jul, ble det forøvrig ifølge hitra-frøya.no gitt støtte til blant annet varmepumpe på Dyrøy grendalag, rehabilitering av Mausund bedehuskapell, golfsimulator og nye basketballer til Frøya Eagles.

Les hele dommen her (Lovdata PRO)