Like før jul 2012 publiserte TV 2 en nyhetssak om nevrokirurgen Per Kristian Eide. Saken dreide seg om et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus som angivelig skulle ha foregått med uetiske metoder. TV 2 ble senere felt i Pressen faglige utvalg for saken, og i 2017 ble journalistene av Oslo tingrett dømt til å betale 825.000 kroner i oppreisning til Eide.

Men etter dette har det ikke gått kirurgens vei i retten. Først kom Borgarting i september til at kravet han har reist mot en rekke andre medier er foreldet. Og nå sier samme domstol at kirurgen ikke ble utsatt for en rettsstridig ærekrenkelse da innslaget ble publisert.

Om dommen blir stående, ender dermed kirurgen med sakskostnader til TV 2 på mer enn seks millioner kroner. I tillegg kommer regningene til hans egen advokat, Per Danielsen.

Til dels solid

I dommen skriver Borgarting at den finner det «klart at TV 2-reportasjene må tolkes slik at det er fremsatt beskyldinger som er egnet til å krenke Eides æresfølelse og omdømme». Retten er også kritisk til flere elementer i reportasjen, ikke minst det at Eide ikke ble kontaktet for tilsvar før dagen før reportasjen skulle sendes.

Retten mener likevel at den fremsatte ærekrenkelsen ikke er rettsstridig. Dette begrunner den med at TV 2, etter rettens syn, hadde «til dels en solid forankring for det som ble fremholdt i de ulike TV-innslag og nettartikler». Retten skriver:

«TV 2 fikk frem at skader i strid med regelverket ikke var meldt fra til Helsetilsynet. Oppslagene skapte stor offentlig debatt. Saken kom opp i Stortinget i oktober 2013. Flere deltakere i forskningsprosjektet sto etter hvert frem og fortalte om at de ikke var blitt orientert om at det forelå en ikke ubetydelig risiko for skade forbundet med vevstakingen fra hjernen.

TV 2s nyhetsdekning lå således i kjerneområdet for hva som er vernet av ytringsfriheten. EMD har gjentatte ganger understreket betydningen av pressens rolle i et demokratisk samfunn, og at pressen ikke pålegges unødige skranker i sin rolle som «public watchdog», jf. blant annet EMDs dom i saken om Bladet Tromsø m.fl. Sakens betydelige allmenne interesse må veie tungt i rettsstridsvurderingen.»

– Bør ankes

– I dag er jeg først og fremst glad for at vi kan legge denne saken bak oss, og for at lagmannsretten gir oss medhold i at hverken TV 2 eller journalistene skal betale erstatning etter å ha arbeidet frem og publisert disse sakene. Lagmannsretten stadfester at dette er et viktig journalistisk arbeid i ytringsfrihetens kjerneområde, sier TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør, Olav T. Sandnes, i en pressemelding.

TV 2 har vært representert av Vidar Strømme og Sigurd Holter Torp.

Eides advokat, Per Danielsen, sier saken bør ankes.

– Jeg antar denne saken bør ankes til Høyesterett. Lagmannsretten legger til grunn at mye er feil i TV 2 sine innslag, likevel er det full frifinnelse. Eide ble heller ikke kontaktet for å bli gitt mulighet til å forsvare seg. Han kunne enkelt plukket fra hverandre hva de anonyme kildene TV 2 bygget på, så her skulle TV 2 vært dømt, som de ble i tingretten.

Les dommen her