Denne kronikken ble først publisert hos Thommessen

NVE foreslår i høringsdokument 2018:8 en ny bestemmelse i kontrollforskriften § 8-6. Forslaget går ut på å innføre en korreksjonsfaktor som vil justere inntektsrammevedtak ved feil i datagrunnlaget som ble benyttet ved fastsettelse av vedtaket to år tilbake i tid. Justeringen vil gjelde alle nettselskapene og kan være både positiv og negativ. Det fører til en stor saksbehandlingsmengde når feil i ett vedtak kan få virkninger for en rekke andre nettselskapers vedtak. Hensikten med forslaget er derfor å legge til rette for riktigere fastsettelse av inntektsrammer og en mer effektiv saksbehandling. Det vil imidlertid innebære redusert forutsigbarhet når vedtaket kan endres til skade også for et nettselskap som ikke er skyld i feilen.

Lignende forslag i 2009

Det er ikke første gang NVE har foreslått slike endringer. I 2009 ble et lignende forslag sendt på høring, om enn i en noe annen form. Tanken den gang var å låse datagrunnlaget til innrapporteringene slik disse forelå per 1. november hvert år. Feil i innrapporterte data var ikke en relevant klagegrunn etter forslaget. Flere var kritiske, blant annet våre advokater. Det ble påpekt at forslaget ville innskrenke nettselskapenes klageadgang etter forvaltningsloven § 34, noe NVE ikke hadde hjemmel til. Det ble også kommentert at det er svært problematisk at NVE ønsker å løse problemet med stor saksbehandlingsmengde ved å begrense nettselskapenes klageadgang.

Fraviker forvaltningsloven

Denne gangen har NVE fått tilstrekkelig hjemmel. Et nytt sjette ledd i energiloven § 4-1 vil gi OED adgang til å gi forskrift om omgjøringsadgang som fraviker forvaltningsloven §§ 34 og 35. Bestemmelsene setter grenser for når forvaltningsorganet kan endre vedtak til skade for den det gjelder, og er begrunnet blant annet i hensynet til forutberegnelighet. Den foreslåtte bestemmelsen vil gi NVE adgang til å omgjøre eller endre inntektsrammevedtakene også til skade. Det ser også ut til at NVE mener vedtaket om korreksjonsfaktor ikke skal kunne påklages, kun kommenteres før vedtaket fattes. Dette er i strid med forvaltningsloven, da vedtak om korreksjonsfaktor må anses som et enkeltvedtak. Forslaget gir derfor grunn til å forvente ugyldighetssøksmål og påfølgende domstolsbehandling.

Vår oppfatning

Vår oppfatning er at forslaget fortsatt vil gi nettselskapene dårligere rettsikkerhet og forutsigbarhet. Forslaget illustrerer at det er et tilbakevendende problem at inntektsreguleringen ikke ser ut til å la seg forene med alminnelig forvaltningsrett. Hvis vi skal fortsette med dagens modell med kostnadsnorm, må målet være å finne en løsning som både ivaretar nettselskapenes rettssikkerhet og forutsigbarhet og som  tilrettelegger for riktige inntektsrammevedtak og en effektiv saksbehandling.