Det er ikke funnet rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, skriver Økokrim i begrunnelsen.

Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma mener avgjørelsen bør sette et endelig punktum for spørsmålet om Sindre Finnes’ aksjehandler.

– Sindre Finnes har drevet helt lovlig handel med aksjer, skriver Skjelbred i en pressemelding.

Økokrims anliggende har vært å vurdere om det er holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven. Det har vi ikke funnet indikasjoner på, sier sjef for Økokrim Pål K. Lønseth i Økokrims pressemelding.

Til grunn for avgjørelsen har Økokrim skrevet en ti sider lang beslutning hvor det redegjøres for hvorfor det ikke åpnes noen etterforskning mot verken Erna Solberg eller Sindre Finnes.

– Selv om saken kan knyttes til spørsmål som både er viktige for tilliten i et velfungerende verdipapirmarked og gjelder mulig innsideinformasjon på regjeringsnivå, vil iverksettelse av etterforskning mot Erna Solberg og Sindre Finnes etter Økokrims vurdering være uforholdsmessig, står det i begrunnelsen.

Annonse

Advokat/jurist innen opphavsrett

Foreldet sak

– Det vil trolig ikke være mulig å iverksette etterforskningsskritt, slik som for eksempel avhør av de involverte, som kan forventes å gi opplysninger som ikke allerede er kjent, heter det videre.

Økokrim går i begrunnelsen inn på en rekke av aksjekjøpene som Finnes gjorde i perioden Erna Solberg satt som statsminister. En av transaksjonene, i gruveselskapet Nordic Mining i 2013, vil ikke Økokrim utelukke at kan ha skjedd etter at det forelå innsideinformasjon, men forholdet ble foreldet for én måned siden.

– Det forholdet ble uansett foreldet 30. september, noe Økokrim var kjent med at ville inntreffe. Det ville uansett ikke ha vært aktuelt å iverksette etterforskning for en transaksjon i størrelsesorden 10.000 kroner som ligger ti år tilbake i tid, står det i begrunnelsen.

Økokrimsjef Lønseth vil kommentere beslutningen på en egen pressekonferanse klokka 12 fredag.

3300 handler

Sindre Finnes gjorde rundt 3300 aksjehandler i de åtte årene Solberg var statsminister. Transaksjonene beløp seg samlet til rundt 125 millioner kroner, ifølge beregninger Dagens Næringsliv har gjort basert på dokumentasjon fra Finnes selv.

Han har hele veien avvist kategorisk at noen av handlene ble gjort på bakgrunn av innsideinformasjon eller at det knytter seg andre uregelmessigheter til dem.

Finnes har selv redegjort for aksjehandlene, mens Høyre har kommet med en tidslinje over hva Solberg skal ha visst og foretatt seg fra dag til dag i forkant av at listene ble offentliggjort.

Annonse

Vi søker arbeidsrettsadvokat til juridisk avdeling

– Ikke innsidehandel

– Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut fra det som er rapportert i mediene, ingen indikasjoner på at noen av Finnes' aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, skrev Finnes advokat, Thomas Skjelbred, i en pressemelding i september.

– Finnes har et ønske om å bidra til at alle fakta han rår over blir kjent for de instanser som måtte undersøke saken, skrev advokaten.

Han har overfor en rekke medier uttalt at det er en fordel om Økokrim åpner etterforskning, slik at det blir stadfestet at saken ikke inneholder noe straffbart, og at det er en politisk sak.

Ønsker etterforskning

I etterkant av Økokrim sin kunngjøring fredag vil advokat Thomas Skjelbred gjøre seg tilgjengelig for pressen. Sindre Finnes vil ikke være tilgjengelig for mediene, opplyser han til NTB.

– Som jeg har sagt tidligere, vil det etter mitt syn være Økokrim som har myndighet og kompetanse til å etterforske denne saken og med tilstrekkelig grad av rettssikkerhetsgarantier, skrev Skjelbred i september.

Han sa til NTB tirsdag at Økokrim verken har vært i kontakt med ham eller Sindres Finnes selv.

Annonse

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Solberg usikker

Høyre-leder Erna Solberg har selv uttalt at hun ikke har gitt ektemannen innsideinformasjon, men understreket at hun er usikker på om han likevel kan ha fått informasjon han ikke skulle hatt.

– Jeg tror ikke det har skjedd, men det kan jeg ikke si. Det kan ingen være hundre prosent sikker på. Men jeg vet at vi ikke har overlevert eller diskutert statsbudsjettet, satsinger for næringslivet eller enkeltsaker, sa hun til NRK.