Det er klart etter at Borgarting lagmannsrett i går besluttet å omgjøre sin opprinnelige ankenektelse i saken.

Bakgrunnen er at kvinnen på nyåret 2019 ble frattat førerkortet etter bestemmelsen om «manglende edruelighet». Hun var ikke tatt for kjøring i påvirket tilstand, men erkjente at hun tre til fire ganger i måneden brukte cannabis som smertelindring. Det var nok til at Politidirektoratet, tross kvinnens protester, inndro førerkortet.

Våren 2020 ble hun så stoppet mens hun kjørte bil. Kvinnen mente fortsatt at førerkortinndragningen var ulovlig, og at hun derfor heller ikke kunne straffes for å kjøre uten førerkort. Dette ble hun ikke hørt med i Oslo tingrett, som sist vinter dømte henne til 9500 kroner i bot. I vår nektet Borgarting lagmannsrett å fremme anken hennes, en beslutning som i sommer ble opprettholdt av Høyesteretts ankeutvalg.

Annonse

Finanstilsynet søker jurist/økonom til en stilling innen EØS-arbeid

Kursendring

Men så, i oktober, skjedde en stor kursendring i rettspraksis: Høyesterett slo fast at jevnlig røyking av cannabis ikke nødvendigvis ga grunnlag for å inndra førerkortet.

Les: Høyesterett ga førerkortet tilbake til mann som brukte cannabis jevnlig

Høyesterett skrev at man som utgangspunkt må legge til grunn at «bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned, ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren "ikke er edruelig" i vegtrafikklovens forstand».

Som en konsekvens av Høyesteretts dom begjærte 59-åringens forsvarer, Kristina Davidsen, ankenektelsen omgjort. Det var på dette tidspunktet gått over tre måneder siden dommen var blitt rettskraftig.

I går var omgjøringsbegjæringen ferdig behandlet i Borgarting, og i avgjørelsen gjør lagmannsretten tre ting på én gang:

  • Ankenektelsen blir omgjort
  • Cannabisdommen fra oktober gis «tilbakevirkende kraft», slik at førerkortinndragelsen fra 2019 anses ugyldig
  • Ettersom førerkortet var ulovlig inndratt, kan hun heller ikke straffes for å ha kjørt uten førerkort. Dermed blir hun frifunnet for boten.

«Når det nå er avsagt en avgjørelse i Høyesterett om et tilsvarende tilfelle som gir veiledning for denne vurderingen, foreligger det etter lagmannsrettens syn særlige grunner til å omgjøre ankenektelsen for anken over lovanvendelsen», heter det i dommen. Retten legger til grunn at det ikke finnes holdepunkter for at kvinnen er uskikket til å føre motorvogn, ut over cannabisbruken. Og cannabisbruken, tre til fire ganger i måneden, anses ikke tilstrekkelig.

– Svært fornøyde

– Vi sendte omgjøringsbegjæringen to virkedager etter Høyesteretts avgjørelse. Vi er svært fornøyde med lagmannsrettens frifinnende dom, sier forsvarer Kristina Davidsen.

kristina davidsen.jpg
Forsvarer Kristina Davidsen.

Hun mener høyesterettsdommen fra oktober underbygget og bekreftet de samme anførslene som hun og hennes klient fremholdt både i forvaltningssaken mot Politidirektoratet, og i den etterfølgende straffesaken for kjøring uten førerkort.

– Etter lang tid kom lagmannsretten frem til at det underliggende forvaltningsvedtaket var ugyldig, og det er vi glade for, sier Davidsen.

Påtalemyndigheten tiltrådte forøvrig 59-åringens begjæring, og saken ble avgjort uten hovedforhandling.