Saken Borgarting nå har opphevet, ble behandlet i Søndre Østfold tingrett i november. To personer sto tiltalt for grov utroskap og skatteunndragelser i millionklassen. Tingretten var satt med to statsautoriserte revisorer som fagkyndige meddommere, over seks rettsdager. Resultatet ble tre års fengsel etter 20 prosent tilståelsesrabatt, og flere millioner i inndragning og erstatning til staten.

En drøy uke etter at dommen var avsagt, startet problemene. Da ble nemlig forsvarerne kjent med at den ene meddommeren, som ifølge dommen skulle være statsautorisert revisor, likevel ikke var statsautorisert. Autorisasjonen ble inndratt i 2017, på bakgrunn av en konflikt med Skatt Øst.

Annonse

Vi søker etter 1-2 advokater/advokatfullmektiger

Andre gang

Omtrent på samme tid, høsten 2017, var han oppnevnt som fagkyndig meddommer i en økonomisk straffesak, ganske lik den som ble behandlet nå i høst. Den gang – som nå – ble revisorens konflikt med Skatteetaten kjent for partene først etter at tingrettsdommen var avsagt. Og den gang – som nå – ble enden på visa at hele straffesaken måtte oppheves.

I 2017 var det aktor som anket til gunst for domfelte. Denne gangen er det forsvarer som har anket, mens påtalemyndigheten mener meddommeren ikke lenger er inhabil. Borgarting lagmannsrett er enig med forsvarer.

– Så dette er faktisk andre gang en stor sak oppheves på grunn av den samme meddommeren?

– Ja, det stemmer, sier forsvarer Arnt Angell fra Elden.

– Det var ingen som var klar over dette da saken ble behandlet i Søndre Østfold, men så var det vidt jeg vet en i Skatteetaten som hadde sett dommen, og som kjente igjen navnet. Da tenkte vi at, ja, det er lenge siden, men samtidig litt spesielt at vi ikke ble gjort oppmerksom på dette. Og selv om det ikke er noe formelt krav at meddommeren er statsautorisert, så står det jo faktisk på dommen at han er det. Da handler det om den generelle tilliten, sier Angell.

Sterkt motsetningsforhold

I kjennelsen Borgarting nå har avsagt, skriver retten at selv om det allerede er blitt opphevet én dom, så må man vurdere om mannen fortsatt er inhabil. Lagmannsretten skriver:

«I LB-2017-198454 uttalte lagmannsretten at B var "sterkt følelsesmessig engasjert i tilsynssaken" og at det forelå "et sterkt motsetningsforhold mellom han og Skatt øst". Denne lagmannsretten legger dette til grunn. Konflikten var av personlig karakter og konfliktnivået, spesielt for B, var høyt.

B unnlot i vår sak å opplyse tingretten og partene om den tidligere konflikten med skattemyndighetene. Han unnlot også å nevne at han ikke lenger var statsautorisert revisor, på tross av at han hadde klare oppfordringer til det. Han er titulert som statsautorisert revisor både i innkallingen til hovedforhandlingen og i rettsboken fra hovedforhandling. Dette er i seg selv ikke så alvorlig, da det ikke var et krav at de fagkyndige meddommerne
skulle være statsautorisert revisorer. Etter lagmannsrettens syn må denne fortielsen imidlertid sees i sammenheng med e-posten fra B av 22. november 2022, vedlagt forsvarers støtteskriv».

I den nevnte eposten, som ble skrevet etter at forsvarer var blitt klar over den gamle historien, skriver revisoren at Finanstilsynet besluttet å «frata meg og en kollega bevillingen uten nærmere kunnskap om skattesaken», og at han «valgte å fortrenge saken og arbeide med andre ting i stedet for å bruke mer tid og kostnader på nye runder i retten».

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Bærer nag

Lagmannsretten kommenterer:

«Slik lagmannsretten ser det etterlater e-posten liten tvil om at B fortsatt bærer nag til skattemyndighetene som følge av tilsynssaken fra 2017. Han synes ikke å ha akseptert at han ikke lenger er statsautorisert revisor, men har valgt å "fortrenge saken". Lagmannsretten legger her også vekt på at B fortsatt er yrkesaktiv som revisor, og derfor fortsatt påvirkes av resultatet av tilsynssaken

E-posten etterlater et inntrykk av at B ikke har lagt sin aversjon mot skattemyndighetene bak seg. At han ikke opplyste for tingretten at han ikke lenger er statsautorisert revisor, på tross av klare oppfordringer, taler da i samme retning. Hadde han opplyst om dette, ville sannsynligvis også konflikten med skattemyndighetene kommet for en dag. Sett i ettertid er dette objektive omstendigheter knyttet til motsetningsforholdet mellom han og skattemyndighetene, som etter lagmannsrettens syn er av en slik karakter at de generelt er egnet til å svekke allmennhetens tillit til hans uhildethet. B var derfor inhabil etter domstolloven § 108»

Den andre forsvareren i saken er Rasmus Woxholt.

– Tingretten var forsterket med fagkyndige dommere. Partene tok for gitt at de hadde kompetanse som beskrevet, og mangel på slik ble fortiet for retten. Vi er enige i Lagmannsrettens begrunnelse for opphevingen. Retten var ikke lovlig sammensatt. Da har man ikke noe valg. Det er imidlertid trist for våre klienter at saken nå vil ta ytterligere tid før den er rettskraftig avgjort, med den tilleggsbelastningen det medfører for dem, sier Woxholt.