Per Danielsen representerte i sin tid en av de som ble begunstiget i den spesielle erstatningsordningen for nordsjødykkere. Erstatningssummen ble satt inn på klientkonto hos Danielsen.

Samme klient hadde tilbake på 90-tallet vært en av grunnleggerne av Nordsjødykkeralliansen. Etter å ha blitt avsatt som styremedlem kom de til tvist, en sak som endte med at Nordsjødykkeralliansen ble tilkjent snaut 300.000 i sakskostnader fra Danielsens klient.

Dette var bakteppet for at Nordsjødykkeralliansen i 2015 begjærte i arrest i midlene som sto på Danielsens klientkonto. Etter flere års tvist om arresten, ble det i 2018 begjært utlegg i klientkontoen. Det viste seg da at Per Danielsen, en drøy måned etter begjæringen men før selve utleggsforretningen, hadde benyttet pengene til dekning av sitt eget salærkrav.

På dette tidspunktet sto det omkring 150.000 kroner på klientkontoen.

Annonse

Director Employer Role - Telenor Group

Mener pengene kunne motregnes mot salær

Ettersom Danielsens klient ikke har andre midler, har Nordsjødykkeralliansen saksøkt Per Danielsen for å få pengene tilbake. Foreningen har anført at Danielsens uttak var i strid både med vilkårene for arrest, og med vilkårene for motregning.

Danielsen har på sin side anført at pengene tilhørte ham, som følge av hans salærkrav mot klienten, og at han derfor var i sin fulle rett til å flytte midlene. Tingretten er enig i at Danielsen hadde et reelt salærkrav mot klienten, men skriver:

«Etter rettens syn kan Danielsen ikke høres med at midlene på klientkontoen tilhørte ham før det ble tatt arrest. Pengene var utbetalt av NAV til A som kompensasjon for skader han har pådratt seg som nordsjødykker. Det er ingen holdepunkter for at dette var penger som sto på kontoen til sikkerhet for fremtidig salærkrav eller lignende.»

Tingretten legger videre vekt på at flere forhold tilsa særskilt årvåkenhet fra Danielsens side: For det første knyttet salærkravet seg til arbeid som var gammelt, åtte til tretten år tilbake i tid, slik at det var foreldet. For det andre var Danielsen godt kjent med at Nordsjødykkeralliansen hadde tatt arrest og begjært utlegg i klientkontoen.

Kvalifisert klanderverdig

I tillegg har Nordsjødykkeralliansen krevd erstatning fra Danielsen for kostnadene de hadde med utleggsforretningen. Også dette får de medhold i. Tingretten mener opplysningene som ble gitt av Danielsen i forbindelse med utleggsaken var misvisende og forvirrende, og at Danielsen har opptrådt «kvalifisert klanderverdig».

Samlet dømmer tingretten Per Danielsen til å betale rundt 260.000 kroner, pluss renter, til Nordsjødykkeralliansen.

– Dommen er en konsekvens av at det noen ganger er umulig å saksbehandle innenfor de trange rammene av småkravsprosess. Jeg ble nektet allmennprosess, hvilket har ført til at dommerfullmektigen har misforstått både faktum og juss. I saken må man gå opp en lang løype helt tilbake fra 2009 og frem til i dag og foreta rettslige vurderinger uavklart i Høyesterett. Alt er gått i ball, så dommen vil selvsagt bli anket. Selv noe så enkelt som å vurdere hva som er konnekse krav, er feil vurdert i dommen. Også profesjonskravene for advokater, sier Danielsen.

Han forteller at både klienten og tingretten har lagt til grunn at beløpet det strides om var mitt firmaets penger.

– Etter en stygg akrobatisk øvelse konkluderer dommerfullmektigen likevel med at beløpet skal tilkjennes andre. Det krever en helt annen begrunnelse enn den som finnes i denne uriktige dommen, sier Danielsen.

Annonse

Vi søker dyktig jurist til spennende stilling på inkassoområdet

– Veldig glad for resultatet

Nordsjødykkeralliansens prosessfullmektig Kjersti Amundsen mener dommen er viktig, fordi den belyser advokaters ansvar også overfor andre enn egne klienter.

– Det har vært en lang prosess, og Nordsjødykkeralliansen er veldig glad for resultatet. Dommen er grundig og velbegrunnet. Tingretten slår fast at advokat Danielsen må betale erstatning til min klient fordi han urettmessig tok ut penger fra klientkonto til dekning av et foreldet salærkrav, mens min klient hadde arrest i midlene. Han er også dømt til å betale erstatning for å ha påført en sak unødige omkostninger ved å forsømme sin plikt til å legge frem relevant informasjon og dokumentasjon, sier Amundsen.