Dagen etter domsavsigelsen i august, sendte retten dom og forkynnelsesskjema til domfelte, med møtende aktor i kopifeltet ved hennes personlige e-postadresse i politiet. E-posten ble verken sendt til politidistriktets eller statsadvokatenes postmottak.

Først seks dager senere ble dommen mottatt i politiets saksbehandlingssystem (BL).

I saken Høyesteretts ankeutvalg avgjorde sist uke, var temaet hvorvidt påtalemyndigheten hadde oversittet ankefristen på fire uker. Anken ble innlevert utenfor fristen om man regner fra e-posten ble mottatt, men innenfor om man regner fra når saken kom inn i BL.

Må avtales

Ankeutvalget legger til grunn at oversendelse til personlig e-post må være uttrykkelig avtalt, for at det skal kunne legges til grunn som start for fristberegningen:

«Straffeprosessloven § 310 tredje ledd andre setning kan i utgangspunktet ikke forstås slik at fristen begynner å løpe ved oversendelse av dommen til møtende aktors personlige e-postadresse. Dette vil kunne stille seg annerledes dersom slik oversendelse er uttrykkelig avtalt mellom retten og aktor, noe som ikke er tilfellet i saken her. Som forutsatt i Rt-2015-1319 avsnitt 14, vil fristen først begynne å løpe når den elektroniske oversendelsen kom inn til vedkommende påtalemyndighets postmottak eller saksbehandlingssystem (BL), som i dette tilfellet var 29. august 2018.»

Riksadvokaten presiserte

I september sendte Riksadvokatembetet ut et brev til hele påtalemyndigheten, i kjølvannet av at statsadvokaten bommet på ankefristen i en mye omtalt straffesak. Også her var temaet når dommen skulle anses mottatt.

I brevet skrev riksadvokaten: 

«Påtalemyndigheten må ta utgangspunkt i at ankefristen – det være seg 2-ukersfristen hvis dommen innkommer den ankeberettigede, og for øvrig 4-ukersfristen hvis dommen innkommer aktors kontor – starter å løpe når dommen første gang innkommer påtalemyndigheten, det være seg ved postforsendelse eller elektronisk i BL.»

Les ankeutvalgets kjennelse her