Bakgrunnen for at Riksadvokaten finner behov for å klargjøre ankereglene, er en dom fra 31. mai i år. Der ble artisten Stella Mwangi frifunnet for blant annet etterfølgende alkoholinntak og forulemping av offentlig tjenestemann.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen først den 18. juni, altså godt etter 14-dagers fristen, men striden har så stått om når fristen egentlig begynte å løpe.

Påtalemyndigheten anførte at fristen ikke begynte å løpe før dommen kom inn til statsadvokatens kontor, noe som skjedde så sent som den 15. juni. Subsidiært ble det anført at ankefristen ikke begynte å løpe før den kom med ordinær post den 6. juni.

Kom til BL

Borgarting avviste begge anførslene, og pekte på at Oslo tingretts rutine er at dommer alltid sendes elektronisk til politiets saksbehandlingssystem «BL». Dette skjedde allerede 1. juni.

td18aebe
Riksadvokat Tor-Aksel Busch (Foto: Scanpix)

«BL» er et drøyt 20 år gammelt system for å opprette, lagre og registrere alle dokumenter og opplysninger i hele straffesakskjeden.

Borgarting skrev:

«Hvorvidt politiet har etablert gode rutiner for å fange opp dommer som kommer inn i saksbehandlersystemet, er i utgangspunktet opp til politiet. Mangel på slike rutiner kan ikke medføre at en dom ikke anses for å ha "kommet inn" til kontoret.»

Anker ikke

I brevet som i går ble sendt ut til hele påtalemyndigheten, skriver Tor-Aksel Busch at han er enig beslutningen om ikke å anke Borgartings kjennelse til Høyesterett. Deretter påpeker han at det er mulig å sørge for at påtaleansvarlig får en mail når det kommer ting fra domstolene: 

«Påtalemyndigheten må ta utgangspunkt i at ankefristen – det være seg 2-ukersfristen hvis dommen innkommer den ankeberettigede, og for øvrig 4-ukersfristen hvis dommen innkommer aktors kontor – starter å løpe når dommen første gang innkommer påtalemyndigheten, det være seg ved postforsendelse eller elektronisk i BL.

Riksadvokaten understreker viktigheten av at det etableres gode rutiner for å fange opp elektroniske oversendelser i BL. En er kjent med at det ved enkelte politidistrikt allerede foreligger systemer som sikrer at oversendelse fra domstolene automatisk kommer til en felles BL-innboks hvor flere kan gis tilgang, i tillegg til den påtaleansvarliges personlige BL-innboks.

Brevet er sendt til statsadvokatene, politimestrene, Kripos, PST og
Spesialenheten for politisaker.