Klagenemnda for offentlige anskaffelser gjorde i fjor flere vedtak om at politiets manglende anbudsrunde på tolketjenester var grovt uaktsom. Som følge av dette fikk etaten millioner i straffegebyr.

Les: Politiet går til sak mot Kofa etter skarp innkjøpskritikk

Konkret gjaldt sakene kun Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikter, men ingen andre politidistrikter har inngått tolkeavtaler gjennom offentlige anbud. Rekken med milliongebyrer kunne altså fort blitt lang.

Men slik blir det slett ikke. I hvert fall ikke dersom Oslo tingretts avgjørelse blir stående. Politiets søksmål om Kofa-vedtakets gyldighet førte frem, og begge de to gebyrvedtakene fra nemnda er kjent ugyldige.

Uansett ikke uaktsom

Kjernen i saken er om hvert enkelt innkjøp av tolk, eventuelt hvert språk, skal sees for seg, eller om alle tolkeoppdragene gjennom året skal sees under ett. I det første alternativet er hvert kjøp så lite at det ikke kreves anbud. Ser man derimot oppdragene samlet, overskrides terskelverdiene med god margin.

Tingretten skriver at det ikke finnes noen kjente avgjørelser fra EU-domstolen eller andre domstoler som tar stilling til akkurat dette spørsmålet. Retten mener imidlertid til at resultatet av de innkjøpte tolketjenestene er uløselig knyttet til at den enkelte tolk kan fungere i enkelte tilfelle, og at dette «med tyngde» tilsier at tolketjenester ikke må sees under ett:

«Etter tingrettens syn preges (Kofas vedtak) av for sterk vekt på hjelpevurderinger tilknyttet tilbyder-perspektivet på bekostning av oppdragsgiver-perspektivet, kjerne-kriteriene, og Regelverkets egentlige formål, som er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og styrke tilliten til offentlige anskaffelsers gjennomføring.»

Tingretten ville forøvrig gitt politiet medhold uansett, da den mener et eventuelt brudd på reglene, med deres uklare rekkevidde, uansett ikke ville vært uaktsomt.

Kofa var i vedtakene av en helt annen oppfatning. Nemnda mente politiet ikke bare var uaktsom, men grovt uaktsom. Nemnda var sammensatt av tungvektere i faget: Professor ved UiO Finn Arnesen, professor ved UiB Halvard Haukeland Fredriksen og Mageli-partner Kristian Jåtog Trygstad. Nemnda skrev blant annet:

«Innklagede er en statlig anskaffelsesmyndighet med betydelige ressurser, men har likevel i en årrekke anskaffet tolketjenester for betydelige beløp fra i all hovedsak én og samme leverandør, uten å foreta noen nærmere undersøkelser av om regelverket tillater dette.»

– Umodent marked

– Politiet tar domsslutningen som er avsagt i tingretten til orientering, der det fremgår at staten er frifunnet og har fått tilkjent sakskostnader i begge sakene. Politiet ønsker ellers ikke å kommentere dommen før den er rettskraftig, sier kommunikasjonsdirektør Espen Strai i Politiets Fellestjenester.

Til tross for at etaten har vært uenig KOFAs vurdering, har Politiet siden nå gjennomført en anbudsrunde for kjøp av tolkeformidling, forteller Strai.

– Kontrakten for formidling av tolketjenester er inndelt i 12 delkontrakter. Det er to leverandører per delkontrakt. Leverandørene skal forespørres i prioritert rekkefølge. Det var et krav i konkurransen at leverandørene kunne formidle tolker på de største tolkespråkene, samt de største tolkespråkene i politietaten. Leverandørene som vant konkurransen kunne også levere flere språk enn dette, da de har en database av tolker på ulike språk.

– Hva er erfaringen så langt?

– Vi opplever så langt markedet for tolkekjøp som umodent og dårlig regulert. IMDI arbeider med veileder om tolker i offentlig sektor, og har bedre grunnlag for å vurdere dagens marked, sier Strai.

Sekretariatsleder i Kofa, Anneline Vingsgård, opplyser at Kofa tar dommen til etterretning, og at de nå vil vurdere om saken skal ankes videre til lagmannsretten.

Dommen kan du laste ned her