Advokat Per Danielsen har over tid ligget i strid med Disiplinærnemnda, i forbindelse med at han foretrekker å pense salærklager mot ham inn for domstolene. Bakgrunnen er regelen som sier at Disiplinærnemnda ikke kan behandle saker så lenge de verserer for domstolene.

I en avgjørelse fra Haugaland tingrett i vinter, skrev dommeren at Danielsen «bevisst har benyttet adgangen til å reise rettstvist for å forsøke å skremme motparten med saksomkostningsansvar og samtidig hindre ham i en nøytral, omkostningsfri, overprøving av Danielsens salærkrav».

Rett24 omtalte saken her

Omgåelse

I februar ble Danielsen felt i Disiplinærnemnda for sin strategi. Nemnda skrev:

«For nemnden fremstår det derfor som lite tvilsomt at advokaten kun anlegger salærsak for domstolene for å unndra seg en behandling av salæret hos disiplinærmyndighetene. En slik omgåelse av regelverket er etter nemndens mening egnet til å skade advokatstandens og -yrkets anseelse.»

Men nå sier altså Borgarting, i en annen sak, at Danielsen er i sin fulle rett til å reise sak for domstolene. Igjen dreier det seg om salærets størrelse. Klienten har allerede betalt den omstridte regningen, men har siden gått til Disiplinærnemnda, i håp om å få noe av pengene tilbake. Danielsen har bedt tingretten om fastsettelsesdom på at klienten ikke har noe slikt krav, men tingretten avviste saken. 

Rett til domstol

Borgarting skriver at advokatforskriften paragraf 5-3 må forstås slik at den gir partene rett til å reise sak for domstolen, fremfor å bruke Disiplinærnemnda:

«Det foreligger med andre ord en valgrett for partene, som gir den ene parten rett til å påtvinge en rettslig behandling av salærkravet istedenfor å avvente en behandling i disiplinærsystemet. Er det tatt ut søksmål, må klagen avvises.»

Borgarting peker på at domstolenes prøvingskompetanse overfor vedtak i nemnda er begrenset.

«Den begrensningen som vil ligge i domstolens prøvingskompetanse, og den partskonstellasjonen som vil være i et slikt søksmål, medfører at advokaten ikke får prøvd rettmessigheten av sitt salærkrav for domstolen. Det foreligger etter lagmannsrettens syn ikke hjemmel for en slik begrensning i søksmålsadgangen.

Lagmannsretten har følgelig kommet til at Danielsen og Co har et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til (klienten), og at det var feil av tingretten å avvise saken.»

– Harselering

– Nå sier Borgarting at adgangen til domstolen er en rettighet, slik jeg argumenterte med overfor Haugaland, og som dommeren der for så vidt ga medhold i, men harselerte over. Men nå er det slutt på harseleringen – alt er i riktig, saklig spor, etter min mening, sier Danielsen i en kommentar til avgjørelsen.

Danielsens tidligere klient representeres av Steingrim Wolland, som i vår uttalte til Advokatbladet at han mener Danielsen misbruker Advokatforskriften.

– Jeg har kun sett slutningen og de tre siste sidene av kjennelsen, og det på mobiltelefon. Men det er nok til å konstatere at her blir det nok en anke, sier Wolland.

Annonse

To dommerembeter i Norges Høyesterett

Ønsker endring

Advokatforeningen sa i vinter til Rett24 at de ønsker en endring av den aktuelle bestemmelsen i advokatforskriften.

– Det er et problem at advokater kan fremme søksmål og stoppe behandlingen i nemnda, og vi har tidligere gjort Justisdepartementet oppmerksomme på dette. Vi vet at endel advokater utnytter denne ordningen, og det er vi veldig kritiske til. Det er svært uheldig for hele disiplinærordningen, uttalte generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith ved den anledning.