I vår artikkel En kursendring som bør prøves av domstolene av 13. mars 2019 tok vi til orde for at Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har lagt seg på en linje hvor det er for enkelt å omgå markedsføringslovens etterligningsvern. En ny uttalelse fra NKU kan tyde på at denne praksisen nå er i ferd med å bli endret.

NKU uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om brudd på bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 6. Saker om produktetterligning (mfl. § 30 og i noen grad § 25) er en gjenganger hos NKU. Sakene omhandler typisk lansering av et produkt som i større eller mindre grad ligner en konkurrents allerede eksisterende produkt. Slike handlinger vil kunne rammes av markedsføringslovens § 30 som forbyr etterligninger som anses som urimelige utnyttelser av en annens innsats eller resultater, og fører med seg forvekslingsfare.

De siste årene har praksis fra NKU gitt et visst grunnlag for å hevde at fremtredende logo eller varemerke på produktemballasjen har en adskillende effekt som hindrer forvekslingsfare mellom produkter som ellers er svært like. Resultatet blir i ytterste konsekvens at kopiprodukter som er svært like eller tilnærmet identiske et originalprodukt anses som lovlige så lenge logo eller varemerke påføres. For å unngå snylting på originalprodusentens innsats og investeringer bør terskelen for forvekslingsfare etter vårt syn senkes. Synlig plassert logo bør ikke tillegges avgjørende vekt.

Den 14. mai i år avsa NKU uttalelse i sak mellom Nortura SA, som blant annet eier varemerket Gilde, og Nordfjord Kjøtt AS (Nordfjord). Utvalget måtte ta stilling til om tre av Nordfjords produktemballasjer for ulike varianter av kjøttkaker og kjøttboller var ulovlige etterligninger av Norturas Gilde-produkter. Nortura anførte at bruken av Nordfjords varemerke på emballasjen ikke reduserte forvekslingsfaren, særlig sett i lys av kjøpssituasjonen. Et enstemmig NKU sluttet seg til dette. Etter å ha vist til at Nortura har opparbeidet seg tilstrekkelig markedsføringsrettslig vern for de aktuelle produktene og at to av Nordfjords produkter lå for tett opp mot Norturas produktutforming, uttalte NKU følgende om logobruken:

«Begge posene er merket med de to leverandørenes varemerker, henholdsvis Gilde og Nordfjord, men Utvalget mener at merking med varemerke ikke er tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare i dette tilfellet.»

NKU vektlegger at det dreier seg om produkter som handles i farten, med lite oppmerksomhet og tid brukt på kjøpsbeslutning. Dette vil være tilfellet for de fleste dagligvareprodukter.

Etter vår oppfatning er avgjørelsen en indikasjon på at praksis i ferd med å snu i riktig retning, og det er grunn til å håpe at NKU vil opprettholde denne utviklingen i sine avgjørelser fremover.