Faggruppen for flyktninge- og humanitærrett har bedt Ombudsmannen om å vurdere den nye organiseringen i Utlendingsnemnda. Siden 1. november har UNE fått en egen prosedyreavdeling, slik at nemnda selv vil prosedere egne vedtak om de bringes inn for domstolene.

Les «Ber Ombudsmannen vurdere UNEs husadvokater»

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved UiB er sterkt kritisk til nyskapningen, og sier til Rett24 at skillet mellom juss og politikk etter hans syn er i ferd med å bli utydeliggjort på asylfeltet. 

- Allmenne krav til forsvarlig saksbehandling blir tilsidesatt. Denne ordningen må ses som nok et skritt i nedbyggingen av rettssikkerheten på dette saksområdet. Uansett hvordan man foretar den interne organisering, betyr det at man ytterligere svekker den faglige kvalitetssikring av de vedtak som angripes, på bekostning av en «bedriftsadvokatmodell», der den overordnede målsetting er å forsvare UNEs avgjørelser og praksis, sier Bernt.

Kritiserer Regjeringsadvokaten

Bernt peker på at den som prosederer saker for staten, er en del av forvaltningen, og derfor må følge de samme faglige og etiske krav som andre offentlige tjenestemenn.

- Dette stiller store krav til uavhengighet, objektivitet og faglig integritet hos dem som opptrer på statens vegne i slike saker. Jeg synes ikke Regjeringsadvokaten lever opp til disse kravene i alle saker, noe som dels har sammenheng med rolleforståelse, og dels med sterke forventninger fra oppdragsgiver – departementene. Men en modell med et eget korps spesialiserte «avslagsadvokater» i UNE er i alle fall en klar oppskrift på en ytterligere svekkelse av den problematisk svake rettssikkerheten i saker etter utlendingsloven, sier Bernt.

UNE: - Ikke enig

Avdelingsdirektør Ketil Larsen ved UNE er ikke enig i at denne ordningen svekker rettssikkerheten for asylsøkere.

- Når UNE blir saksøkt, trenger også vi advokatbistand. Våre advokater er uavhengige av dem som avgjør sakene. Vår prosedyreseksjon vil, i likhet med Regjeringsadvokaten, gi UNE rådgivning på selvstendig grunnlag. UNE kan bli representert i retten både av Regjeringsadvokaten, et privat kommisjonærfirma eller våre egne advokater. Når UNE blir stevnet, vurderer vi for øvrig alltid om det har fremkommet ny informasjon som tilsier at det tidligere vedtaket bør omgjøres. Denne tilnærmingen er ikke endret ved at vi har etablert et eget advokatkontor, sier Larssen.

- Gal kritikk

Heller ikke regjeringsadvokat Fredrik Sejersted deler Bernts syn. 

- Her tar professor Bernt opp minst tre temaer, med korte, bastante og svært kritiske påstander. Jeg er uenig på alle tre. For det første er den generelle kritikken av UNEs saksbehandling gal. UNE har ansvar for mange tusen klagesaker hvert år, på et område som både rettslig og bevismessig er meget krevende. Generelt er standarden på saksbehandlingen høy, og jeg vil snarere si at UNE er bedre til å sondre mellom juss og politikk enn det mange av etatens kritikere er, sier Sejersted til Rett24.

Fredrik Sejersted
Fredrik Sejersted

 

Sejersted avviser for det andre at etableringen av en egen prosedyreenhet i UNE er noen svekkelse av rettssikkerheten, og fremholder at ordningen ikke bare ivaretar hensynet til uavhengighet både faglig og formelt, men også bidrar til at domstolene får vanskelige saker presentert på en god og forsvarlig måte.

- Utlendingsrett er et område der det hvert år er så mange rettssaker at Regjeringsadvokaten ikke har kapasitet til å føre alle selv. Derfor har vi de siste femten årene måttet sette ut et stort antall saker til private advokatfirmaer, etter rammeavtale. Det vi nå har gjort, er å åpne for at UNE selv kan ha en egen separat fagavdeling med advokater til å føre en del av disse sakene, i nært samarbeid med oss. Det er en modell som er kjent fra andre rettsområder, og som ble innført etter grundig utredning og vurdering, og etter en prøveperiode der vi også innhentet erfaringer fra domstolene, sier Sejersted.

Kjenner seg ikke igjen

Det tredje punktet Sejersted avviser, er Bernts kritikk av Regjeringsadvokatens faglige integritet.

- Professor Bernts mer generelle kritikk av Regjeringsadvokatembetet får stå for hans regning. Den har han fremsatt før, og den kjenner vi oss ikke igjen i. Regjeringsadvokaten er statens prosessfullmektig i saker som private anlegger for domstolene mot myndighetenes vedtak og handlinger. Som advokat er vårt oppdrag å ivareta klientenes standpunkter og interesser – noe annet ville vært brudd på advokatetikken. Samtidig er vi ganske riktig også et forvaltningsorgan, med de krav det stiller både til lojalitet og til faglig autonomi. Det er en rolleforståelse som vi er oss meget bevisst, og daglig arbeider med å leve opp til, sier Sejersted.