Regjeringen har besluttet å åpne for skyting av et antall ulv i januar. Jakten skulle etter planen startet denne uken.

Dyrevernere mener at vedtaket om skyting er ulovlig, og har gått til sak mot staten. Søksmålet har imidlertid liten realitet om man allerede har rukket  å skyte ulvene, og i romjulen ble derfor jakten stanset av en midlertidig forføyning fra Oslo tingrett.

På grunn av hasteelementet ble den midlertidige kjennelsen avsagt uten muntlige forhandlinger. Muntlige forhandlinger er berammet i neste uke.

Annonse

Konkurranserettsteamet i Haavind opplever økt oppdragsmengde og søker en ny advokat eller advokatfullmektig for å styrke teamet!

Var i MDG

Dommer i saken har til nå vært tingrettsdommer Atle Torvund. Han har tidligere vært aktiv i MDG. Denne politiske bakgrunnen var noe lederen for Utmarkkommunenes sammenslutning, som er partshjelp for staten, har reagert på, noe som tidligere er referert av av Nationen.

I kjølvannet av dette har Oslo tingrett bestemt at en annen dommer skal overta saken.

– I etterkant av kjennelsen som ble avsagt 27. desember, ble det av en av partene reist spørsmål om habiliteten til dommeren. Selv om det ikke ble inngitt en formell innsigelse om habiliteten, vurderte dommeren selv og tingretten det som fornuftig å omfordele saken til en annen dommer, opplyste kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra hos Oslo tingrett til NTB mandag.

– Presses ut

Denne fremgangsmåten får advokat John Chr. Elden til å reagere.

– Jeg understreker at jeg ikke mener noe om det underliggende spørmålet, men at det prinsipielt er uheldig at en dommer presses ut av regjeringen, eller av dens partshjelper, ved å rasle med et habilitetsspøkelse som neppe ville ført frem. Det er å gjøre regjeringen en bjørnetjeneste – eller ulvetjeneste kanskje, sier Elden.

Han mener at en dommer har plikt til å avgjøre de saker som ender på ens tilfeldige bord, slik at vedkommende i kontroversielle saker ikke bør tillates å trekke seg av makelighetshensyn.

– Da får heller sorenskriveren ta de fire-fem timene forlenget saksbehandling det tar, og avgjøre habiliteten. Lagmannsretten har uansett full kompetanse ved den anke som senere vil komme, sier Elden, som på Twitter har omtalt beslutningen som «udemokratisk». Nationen omtalte dette tirsdag.

Annonse

Finanstilsynet søker jurist/økonom til en stilling innen EØS-arbeid

Enig med Elden

Tidligere lagmann Anders Bøhn, som har skrevet kommentarutgaven til domstolloven, er enig med Elden i at tingrettens beslutning var feil. Han mener domstolen står ganske fritt til å bytte rundt på hvem som skal ha saken så lenge det kun er basert på interne vurderinger, men at saken endrer seg straks spørsmålet er reist fra en av partene.

– I slike tilfeller må spørsmålet tas opp og avgjøres ved kjennelse. Og her må forutsetningen for at dommeren skal vike sete, være at det konstateres inhabilitet, sier Bøhn.

Han mener det ikke kan være et vilkår at parten har reist en formell hablitetsinnsigelse. Det må være nok at spørsmålet er reist.

– En part vil ellers kunne påvirke rettens sammensetning på en uakseptabel måte ved å få fjernet en dommer bare på grunn av en antydning om inhabilitet, eller en oppfordring til domstolene om å vurdere dette, selv om dommeren ikke er inhabil. Også her må retten avgjøre habilitetsspørsmålet ved kjennelse, og da kan dommeren ikke vike sete med mindre inhabilitet konstateres, sier Bøhn.

Ikke uvanlig med dommerbytte

Han mener dette må gjelde selv om domstolen helst så at dommeren ikke deltok, og ville ha skiftet vedkommende ut uformelt på et tidligere tidspunkt, om man bare hadde vært oppmerksom på det aktuelle forholdet.

– Dommeren kan ikke tas av saken selv om det foreligger et tilfelle nær grensen i domstolloven § 108, så lenge denne grensen ikke er overskredet. Jeg er med andre ord enig med Elden i at denne framgangsmåten ikke var riktig. Men dette betyr neppe at tingretten ikke var «lovlig sammensatt»/«lovlig besatt», så en anke over saksbehandlingen kunne neppe føre til opphevelse av rettsavgjørelsen, sier Bøhn.

Dommeren som har arvet saken fra Torvund, er tingrettsdommer Helge Johannessen. Rett24 har forelagt Bøhns uttalelser for Oslo tingrett, som svarer at det i en midlertidig forføyningssak som regel er viktig å få berammet saken så fort som mulig.

– I denne sakstypen er det ikke uvanlig at det skjer dommerbytter når det begjæres etterfølgende muntlig forhandling, nettopp av hensyn til tidsaspektet, sier avdelingsleder Hilde Gaarder i Oslo tingrett.