Endringene vil ifølge en pressemelding fra Næringsdepartementet bety en besparelse for næringslivet på minst 50 millioner kroner. 

– Regjeringen vil at det skal være enkelt å opprette et selskap. Vi har derfor tidligere gjort endringer som forenkler selskapsetablering. Men det må også være enkelt å avvikle selskaper på en ordentlig måte. Vi foreslår derfor nå endringer i reglene om avvikling, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Endringene er en oppfølging av NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping. 

– Vi foreslår også andre endringer som kan gi besparelser for selskapene. Blant annet foreslår vi endringer som gjør det mulig å endre selskapskapitalen i løpet av året uten at det medfører store ekstrakostnader. I tillegg foreslår vi at selskapene ikke lenger må angi forretningskommunen i vedtektene. Det skal nå være tilstrekkelig at selskapenes adresse er registrert i Foretaksregisteret, sier næringsminister Isaksen.

Noen av endringene som nå foreslås er:

Sittende styre skal forestå avviklingen: Regjeringen foreslår at ansvaret for å avvikle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal høre under styret, og at avviklingsstyret som eget selskapsorgan fjernes.

Unntak fra plikten til å revidere avviklingsbalanser mv.: Regjeringen foreslår unntak fra kravene til at avviklingsbalansen, fortegnelsen, sluttoppgjøret og avviklingsregnskapet skal revideres for aksjeselskaper som har valgt bort revisjon av årsregnskapet.

Unntak fra plikten til å revidere mellombalanser: Regjeringen foreslår at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet også skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. I følger pressemeldingen fra Næringsdepartementet foreslår regjeringen også at aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Nye regler for forretningssted: Regjeringen foreslår å oppheve kravet om at selskapets forretningskommune må angis i vedtektene. Endringen vil innebære en forenkling bl.a. ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger.

Nye regler for selskaper uten daglig leder: Regjeringen foreslår å presisere i aksjeloven § 6-14 at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder. Det foreslås også at daglig leders underretning til styret om selskapets virksomhet kan gis på andre måter enn i møte eller skriftlig. Hensikten er å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral og å gi selskapene større fleksibilitet når det gjelder hvordan rapporteringen foretas.