Finnmark fylkeskommune ba i fjor Kluge undersøke om fylkeskommunen har et rettslig grunnlag for å gå til sak om sammenslåingen med Troms.

– Det kan anføres gode rettslige argumenter for at Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om sammenslåing av Troms og Finnmark er ugyldig, konkluderte advokatfirmaet i fjor. 18. desember ble et varsel om søksmål sendt til kommunaldepartementet.

Fredag publiserte Regjeringsadvokaten sitt tilsvar. Der reiser Fredrik Sejersted for det første spørsmål om fylkeskommunen overhodet har anledning til å gå til sak:

«Selv om fylkeskommunen er et eget rettssubjekt, er det ikke dermed gitt at den er i posisjon til å gå til søksmål mot staten i en sak som dette, med krav om at et plenarvedtak truffet av Stortinget etter inndelingsloven § 4 er ugyldig. Staten tar forbehold om å komme grundig tilbake til dette dersom det reises søksmål.»

– Sidespor

I svaret skriver Sejersted videre at sammenslåingen er demokratisk og rettslig «fast forankret». Han maner i stedet partene til å gå videre i prosessen «uten å bruke tid og ressurser på et slikt juridisk sidespor som søksmål for domstolene vil være.»

«Det bør avslutningsvis bemerkes at dersom det anlegges søksmål, vil en slik rettsprosess potensielt kunne bli svært ressurskrevende for alle parter, og vil kunne strekke seg over flere år i rettsapparatet. Samtidig vil et søksmål ikke ha oppsettende virkning for de pågående politiske og administrative prosessene, som vil måtte gå videre parallelt. Et søksmål vil heller ikke endre tidspunktet for når fylkessammenslåingen trer i kraft, som er 1. januar 2020.»

Tre grunnlag

I søksmålsvarselet fra før jul, tok fylkeskommunen opp tre mulige grunnlag for ugyldighet. For det første anføres det at proposisjonen mangler en tilstrekkelig begrunnelse, for det andre anføres det at Fylkestinget ikke har fått anledning til å uttale seg, og for det tredje anføres det at Sametinget burde blitt konsultert.

Fylkeskommunen skrev videre:

«Finnmark fylkeskommune anser Stortingets vedtak om sammenslåing som skadelig for Finnmark. Fylkeskommunen er naturligvis klar over at domstolene ikke kan erklære et slikt vedtak ugyldig med den begrunnelse at sammenslåing er skadelig, uklokt eller uhensiktsmessig. Finnmark fylkeskommune mener imidlertid at Kommunal- og moderniseringsdepartementets utredning av saken forut for Stortingets vedtak var lovstridig mangelfull. Videre anfører fylkeskommunen at dersom utredningen av saken hadde vært gjort på en forsvarlig og lovlig måte, er det en nærliggende mulighet for at Stortingets flertall hadde landet på en annen løsning for Finnmarks del.»

Regjeringsadvokaten mener de tre anførslene fra fylkeskommunen mangler både rettslig og faktisk grunnlag.

Hele søksmålsvarselet er publisert av fylkeskommunen her.