– Norsk politi har avhørt barn som om de var voksne, og manipulert frem falske tilståelser, sa forsker ved Politihøgskolen Asbjørn Rachlew til nettstedet forskning.no i 2022. Han begynte å se nærmere på problemstillingen i kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om den snart 30 år gamle Silje-saken i Trondheim.

Dette var en sak der en liten jente var funnet død i en akebakke. Politiet konstaterte at tre gutter i alderen fire til seks hadde forårsaket dødsfallet. Først i februar i år ble de renvasket.

Annonse

Påtalefaglig etterforskingsleder (jurist) - ett års vikariat med mulighet for forlengelse

Forsvareroppnevning

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenke skal gjennomføres. Der legges det blant annet til grunn at terskelen for å oppnevne forsvarer skal ligge lavere for barn enn for voksne. Riksadvokaten skriver:

«Foruten situasjonene som er uttrykkelig regulert i straffeprosessloven, skal barn og særlig sårbare personer som er mistenkt i straffesak etter omstendighetene ha forsvarer i avhør når «særlige grunner» taler for det, jf. straffeprosessloven § 100 annet ledd. Bestemmelsen innebærer at barn og særlig sårbare personer skal ha offentlig oppnevnt forsvarer i større utstrekning enn normalt fungerende voksne. For barn over strafferettslig lavalder skal forsvarer normalt søkes oppnevnt i forbindelse med avhør dersom mistenkte er frihetsberøvet eller risikerer ubetinget fengsel, samfunnsstraff eller ungdomsstraff. I saker der straffen ville vært bot for en voksen person, vil det som regel ikke være behov for forsvarer. I øvrige tilfeller kan det ikke oppstilles noe generelt utgangspunkt, og behovet for forsvarer må vurderes ut fra de konkrete omstendighetene i hver enkelt sak. Dette gjelder også i saker mot barn under strafferettslig lavalder og mot særlig sårbare voksne.»

Over og under 15

Da retningslinjene var på høring i fjor, anbefalte Advokatforeningen at Riksadvokaten i større grad synliggjorde at det i alle saker med mindreårige mistenkte foreligger en presumsjon for at forsvarer skal søkes oppnevnt. Dette er ikke fulgt opp av Riksadvokaten. I retningslinjene legges til grunn at det for barn over 15 år kun gjelder en slik presumsjon når barn frihetsberøves, risikerer fengselsstraff, eventuelt samfunnsstraff eller ungdomsstraff.

«Øvrige saker – ingen presumsjon», skriver Riksadvokaten videre.

For barn under 15 år, og som derfor uansett ikke kan straffes, skal forsvarer oppnevnes dersom etterforskingen kan lede til tvangsplassering i institusjon, barnet er frihetsberøvet, eller forholdet «rammes av straffebud med særlig høy strafferamme, gjelder særlig stigmatiserende beskyldninger eller for øvrig kan få alvorlige negative konsekvenser for barnet. Barnets alder og utvikling, samt om verge er til stede, må iakttas».

Annonse

Universitetslektor i rettsvitenskap – 1-2 stillinger

Verge

I høringen pekte forøvrig Advokatforeningen på at tilstedeværelse av en verge ikke nødvendigvis ivaretar barna på en god måte.

«Advokatforeningens medlemmer erfarer ofte det omvendte; at vergen legger uriktig press på barn for at de skal "stå inne for ting de har gjort" eller lignende. Slikt press kan en advokat bidra til å dempe», skrev foreningen.

Riksadvokatens nye retningslinjer finner du her.