I kjølvannet av frifinnelsene i Transocean-saken, oppnevnte riksadvokaten et eksternt utvalg til å gjennomgå saken. Utvalget overleverte sin rapport sommeren 2017, og den ble deretter sendt på høring.

Nylig oversendte Riksadvokaten en oppsummering av både rapporten og høringen til justisministeren. I oppsummeringen fremkommer det at Økokrim har iverksatt ulike endringer for å bedre internkontroll og kvalitetssikre straffesaksbehandlingen, men at arbeidet med å opprettholde og forbedre kvaliteten i straffesaksarbeidet ikke kan anses avsluttet.

«Særskilt tilsyn»

Riksadvokat Tor-Aksel Busch varsler i den anledning særskilt tilsyn med arbeidet i Økokrim. I oppsummeringen skriver Busch:

«Riksadvokaten vil i større grad enn før følge opp utviklingsarbeidet i Økokrim, herunder de pågående prosesser det er vist til ovenfor. Det tas som ledd i dette sikte på å gjennomføre et omfattende tilsyn i løpet av 2019. En vil da bl.a. gjennomgå enhetens samlede instruksverk og saksbehandlingsrutiner. Som ledd i tilsynet vil riksadvokaten vurdere hensiktsmessigheten av gjeldende regler og rutiner, og dessuten kontrollere etterlevelsen av reguleringene. I tillegg vil det bli lagt opp til gjennomgang av et passende antall saker med tanke på kontroll med kvaliteten av bl.a. arbeidssiktelser og tiltaler.»

I dialog

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther opplyser at den nærmere gjennomføringen av tilsynet vil skje i dialog med Økokrim.

– Riksadvokaten kommer både til å gjennomgå utvalgte enkeltsaker og undersøke hvordan tiltakene Økokrim har pekt på som en del av oppfølgingen av Transocean-saken er gjennomført, og hvordan det virker i praksis, sier Sæther.

Staten har i år erkjent erstatningsansvar på culpa-grunnlag for de tiltalte i saken. Nylig inngikk staten et rettsforlik med Transocean, som innebar at det ble utbetalt 30 millioner i erstatning. En annen av de tiltalte i saken, advokat Sverre Koch, er også tilkjent erstatning på samme grunnlag. Partene strides imidlertid om beløpet, og saken er anket.

– Gledelig

Sverre Kochs prosessfullmektig, Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden, mener Busch har lyttet til de innspillene Advokatforeningen kom med i høringsrunden.

– Det er gledelig at Riksadvokaten går langt i å vektlegge Advokatforeningens synspunkter i høringen etter evalueringen. Selv om formen er forsiktig, fremgår det klart at betydelige endringer må til. Økokrim har nok tatt tak i en del allerede, men enkelte problemstillinger favner mye mer generelt. Det gjelder blant annet notoritet og dokumentføring av all korrespondanse – inkludert eposter – og ryddighet i forholdet til statsetater som prosessuelt sett er fornærmet, for eksempel Skatt, eller kontrolletater, som Arbeidstilsyn, Finanstilsyn og lignende, sier Brosveet.

Epost-krangel

Innsyn i eposter har vært helt sentralt i arbeidet med erstatningssaken. Staten har motsatt seg at de eks-tiltalte får innsyn i de mailene som gikk blant annet mellom Økokrim og skatteetaten.

Den striden endte med at Høyesterett påla staten å utlevere mailene. Det ble imidlertid aldri aktuelt, for rett før Høyesteretts avgjørelse kom, valgte staten å erkjenne ansvar, slik at kravet om dokumentinnsyn mistet rettslige interesse.

I riksadvokatens oppsummering skriver embetet blant annet at «sentralt er profesjonalisering av saksbehandlingen, noe som for eksempel forutsetter et klart skille mellom private og arbeidsrelaterte temaer i e-postkorrespondanse.»