Daværende Thommessen-partner Sverre Koch var en av landets ledende skatteadvokater da han ble siktet i Transocean-saken, og tapte store inntekter gjennom årene saken pågikk.

I saken som nå pågår har striden stått om hvorvidt denne inntektsnedgangen er noe Koch kan kreve erstattet personlig. Statens anførsel var at tapet, den tapte overskuddsandelen fra Thommessen, er et selskapstap hos Thommessen, som ikke kan kreves erstattet av Koch.

Erkjente delvis ansvar

«Ut fra statens anførsel må retten (...) ta stilling til om det er tale om er såkalt særtap som kan kreves erstattet av Sveko/Koch, eller om det er tale om et såkalt selskapstap som ikke er erstatningsrettslig vernet på deres hånd», skrev Oslo tingrett i dommen som falt før sommeren.

Sveko er Kochs personlige selskap, som formelt eide Thommesen-andelene.

Les om hovedforhandlingen her

Staten har erkjent ansvar for mye av kravet fra Koch, inkludert 500.000 i oppreisning, men bestrider at tapt overskuddsandel fra Thommessen utgjør noe erstatningsrettslig vernet tap for Koch og hans aksjeselskap.

– Ikke rimelig

Oslo tingrett var ikke enig, og skrev: 

«Etter en samlet vurdering har retten kommet til at det økonomiske tapet som er fremmet av Sveko og Koch er et særtap, som kan kreves erstattet. Ved vurderingen legger retten vekt på hvor tapet faktisk plasseres. Det er Koch/Sveko som er krenket ved den ansvarsbetingende handlingen, og som har fått reduserte «inntekter». Det er ikke rimelig at Koch og Sveko skal bære risikoen for det økonomiske tapet, som i denne saken skyldes utøvelse av det sterkeste maktmiddelet staten har til disposisjon, nemlig strafforfølgning. Retten mener staten er nærmest til å bære risikoen for dette.»

– Staten har anket over tingrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse. Hovedspørsmålet i saken er fortsatt om de to ankemotpartene har lidt et erstatningsrettslig vernet tap, jf. Rt‐2004‐1816 (Skiltmakerdommen), sier advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten.

– Grove feil

Nylig avdekket Rett24 at staten har forlikt erstatningssaken overfor selve selskapet Transocean. Det endte med en erstatningsutbetaling på 30 millioner kroner. I tillegg pågår det en erstatningssak mellom staten og advokat Einar Brask, som også var tiltalt i saken. 

Totalt utgjør statens samlede utgifter til de en gang tiltalte partene nå mer enn 200 millioner kroner. I tillegg kommer statens egne utgifter. Sverre Koch opplyser til Rett24 at han ikke er overrasket over anken, og reagerer med sarkasme.

– Det er klart at Staten måtte anke. Tross alt har Økokrim, Skattekontoret, Justisdepartementet og Regjeringsadvokaten i til sammen bare drøye 11 år utvist grovt uaktsom erstatningsbetingende adferd og/eller gjort grove feil overfor meg, sier Koch.

– Moderat krav

Han fremhever videre at han selv personlig la ned mye arbeid i å påvise svakhetene i aktoratets arbeid.

– Det førte til at den meningsløse ankesaken for lagmannsretten ble stanset, og det sparte Staten for anslagsvis 100 millioner kroner og nye ydmykelser. Det er klart at det på denne bakgrunn må fremstå som uriktig og urettferdig for Justisdepartementet og Regjeringsadvokaten at tingretten tilkjente meg det retten betegnet som et moderat erstatningskrav, for deler av mitt tap. Vi ville jo få et kaldt og ekskluderende samfunn, om Staten skulle bli nødt til å erstatte deler av tapet til borgerne, som er blitt påført ved grov uaktsomhet av sentrale statsansatte. Jeg er jo bare 70 år, så fortsatt er det jo håp om at jeg lever før strek endelig blir satt i denne for meg pent sagt belastende saken, sier Koch. 

Last ned dommen fra Oslo tingrett her