«Jeg vil saksøke dem til jeg dør», sa Sverre Koch til Nettavisen i 2012.

Dette er formodentlig en svært, svært langsiktig plan, men foreløpig virker Koch bestemt på å holde løftet: Søksmålet som behandles i Oslo tingrett denne uken, var innom Høyesterett allerede før første hovedforhandling.

Det skjedde da Høyesterett i mai påla staten å fremlegge påtalemyndighetens internkorrespondanse om bakgrunnen for tiltalen mot Koch.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fikk ikke se mailene

Etter å ha kjempet mot innsyn i påtalemyndighetens mailer gjennom tre instanser, og tapt, ble det likevel ikke nødvendig for staten å legge frem noen eposter da hovedforhandlingen startet mandag.

Årsaken er at staten for noen uker siden snudde, og påtok seg arbeidsgiveransvar på culpa-grunnlag for tiltalen som i sin tid ble tatt ut mot Thommessen-partner Sverre Koch. Dermed var det ikke lenger grunnlag for å kreve epostene fremlagt som bevis for uaktsomhet.

Ble mindre verdifull

Etter statens snuoperasjon, er innholdet i saken som nå pågår blitt innsnevret til bare å gjelde erstatning for Kochs tapte overskuddsandel i Thommessen. Overskuddsandelene var imidlertid ikke primært eid av Koch personlig, men av hans eget selskap Sveko Invest AS.

«Tapet er oppstått ved at Koch/Sveko Invest AS fikk redusert sitt antall O-andeler i Thommessen som følge av at Koch ble vurdert som en mindre verdifull ressursperson i samsvar med firmaets kriterier for advokatene med partnerstatus», skriver Kochs prosessfullmektig Anders Brosveet i sitt sluttinnlegg.

Strid om adekvans

Staten har altså påtatt seg ansvar for mye av kravet fra Koch, inkludert 500.000 i oppreisning, men bestrider at den tapte advokatvirksomheten står i adekvat årsakssammenheng til den skadevoldende handling.

Regjeringsadvokaten skriver i sitt sluttinnlegg: 

«Statens syn er at kravet om tapt overskuddsandel fra Thommessen utgjør et selskapstap for Thommessen, og dermed ikke noe særtap for Koch og Sveko lnvest AS. Etter statens syn er reduksjonen i overskuddsandel et uttrykk for det tap Thommessen har lidt som følge av strafforfølgningen, blant annet ved at strafforfølgningen har gått utover den advokatvirksomheten Koch drev i advokatfirmaet Thommessen. Konsekvensen er at det dreier seg om et selskapstap hos Thommessen, som etter rettspraksis ikke utgjør noe erstatningsmessig tap for eierne.

Et sentralt spørsmål blir altså om Koch personlig kan identifiseres med selskapet Sveko Invest, tross de prinsippene som ble trukket opp i den såkalte Skiltmakerdommen (Lovdata PRO) fra 2004. I dommen skrev flertallet den gangen:

«Etter mitt syn kan såleis A ikkje få medhald i at han har krav på å få dekt tapt utbyte frå aksjeselskapet. Eg vil her leggje til at det for meg synest problematisk med ei motsett løysing. Det vil gjere innhogg i grunnleggjande selskapsrettslege prinsipp. Kva skal i tilfelle til for at selskapskreditorane kan fremje krav mot den tilsette? Og korleis skal ein i så fall handtere dette skatterettsleg?»

Det er satt av to dager til saken.